פרסומים > מאמרים > מזכרי לקוחות
מזכרי לקוחות

7.2008
תיקוני חקיקה בחוק הגנת השכר ובחוק שעות עבודה ומנוחה
לקריאת המזכר
חוק הגנת השכר (תיקון מספר 24), התשס"ח - 2008


1.2008
תיקוני חקיקה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו - 1996

לקריאת המזכר


1.2008
צו הרחבה בדבר ביטוח פנסיוני לכל עובד
לקריאת המזכר

8.2007
תיקוני חקיקה בחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954
לקריאת המזכר


1.2.2006
על תיקוני חקיקה בחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954 ובחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
לקריאת המזכר


5.12.2005
על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005
לקריאת המזכר