עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

בג"צ 7793-05 אוניברסיטת בר-אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה ירושלים

בטרם הליך משפטי אין חובה למסור לעובד במסגרת שימוע פרוטוקולים של דיונים בעניינו, אלא תמצית הדיון בלבד; בשלב ההליך המשפטי יכריע ביה"ד במסגרת הליך גילוי מסמכים אלו מסמכים יחשפו; הוראות תקנוני המוסדות להשכלה גובהה יתוקנו בהתאם.

לפסק הדין המלא

 

עת"מ (מחוזי י-ם) 26809-11-10 אחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה בע"מ נ' מדינת ישראל-שירות התעסוקה הישראלי ואח'

כאשר עולה חשד שההצעה במכרז פוגעת בזכויות עובדים הרי שנטל ההוכחה שאין כך הדבר הוא על המציע שעליו לתת לועדת המכרזים הסבר מפורט, הנתמך במספרים ובמסמכים.

לפסק הדין המלא

 

ע"מ (מחוזי חי') 859-08 חיים ניסים נ' פקיד שומה חיפה

תקבול המתקבל בשל הסכמת עובד לשינוי מבני (במקרה דנן: פיצול והפרטה) יש לסווגו כהוני לצרכי מס.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (חי') 1789-08 סבטלנה פייגין (טויביס) נ' יגאלב נברו

עובדת אינה זכאית לפ"פ כאשר מכתב ההתפטרות לפיו התפטרה לצורך טיפול בילד הינו כסות לסיבה האמיתית.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 13138-08-10 לוי נ' עיריית תל אביב ואח'

משלעובד הוצעו רק 2 תפקידים חלופיים, לתפקידים שאינם תקניים ושאינם הולמים את הכשרתו ותפקידו הקודם – בוטלה החלטת הניוד והמעביד חויב לשקול ניוד אחר.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 8226-07 טננצף רחל נ' חיים ורמי כלף משאיות בע"מ ואח'

מועד סיום יחסי העבודה של עובד חולה יעשה בתום מיצוי ימי המחלה (ועד 90 ימים) ואלו יחושבו לפי הימים שנצברו באותו מקום עבודה (חילופי מעסיקים אינם משפיעים).

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 3596-08 שלומי מעודד נ' עיריית חולון

פסיקת פיצוי בסך 6 משכורות לעובד שלא הושב לעבודה לאחר תום תקופת השעייתו, אולם לא עשה ביוזמתו להקטין את נזקיו.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 4567-07 חן ענבל נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

פסיקת הוצאות הולמות (20,000 ₪ במקרה דנן) לחובת עובד היא אמצעי למניעת התדיינויות סרק ומאפשרת השגת ייעוד ביה"ד ועל כן במקרים המתאימים יש לפוסקן.

לפסק הדין המלא

 

דמ"ש (ת"א) 2126-10 סנד בית אלו נ' אפריאט 1999 בניה בע"מ

כאשר מעסיק דואג להסעה שעלותה גבוהה מהתשלום המקסימאלי לפי צו ההרחבה העובד אינו זכאי לתשלום בגין הנסיעה שבין ביתו לבין מקום ההסעה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9558-09 ד"ר אליה פלד נ' שירותי בריאות כללית ואח'

אין תוקף להסכם פשרה המנוגד לחוק יסודות התקציב אפילו קיבל ההסכם תוקף של פס"ד והוא בטל מעיקרו; חיוב בהוצאות בסך 50,000 ₪ נתבעת שהינה גוף ציבורי כתחליף לפיצוי התובע בגין התנהלותה חסרת תום הלב של המעבידה.

לפסק הדין המלא

 

סב"א (ארצי) 32690-10-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף להתאגדות עובדים נ' כוח לעובדים-ארגון עובדים דמוקרטי והאוניברסיטה הפתוחה

המועד לבחינת יציגות גם כשמדובר בסכסוך בין ארגוני הוא מועד ההודעה למעביד. יציגותו של כל ארגון תיבחן במועד מתן ההודעה מטעמו; איסור על חברות כפולה נוגדת רלוונטי רק לגבי אותה יחידת מיקוח (אין מניעות לחברות כפולה כאשר כל ארגון עובדים פועל אצל מעביד אחר עבור החבר); בחינת היציגות בתחרות בין 2 ארגונים תיעשה ע"י ביה"ד (בשלב של המו"מ הקיבוצי) וע"י רשם ההסכמים הקיבוציים בשלב שלאחר החתימה; לדעת אדלר – יש חסינות לארגון פורץ גם בשלב המו"מ הקיבוצי (ולא רק במועד החתימה).

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (חי') 6908-04-09 נסרה סלים נ' משמרת אבטחה וניקיון (נהריה) בע"מ

כאשר המעביד הנכנס והמעביד היוצא אינם מגיעים להסדר בנוגע לרציפות ההעסקה העובד יכול לבחור האם לתבוע זכויות הנובעות מסיום העסקתו מהמעביד היוצא או להמתין ולתבוע בעתיד על כל התקופה מהמעביד הנכנס.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 7271-05 יצחק רחילוביץ נ' ד"ר שלמה כהן ושות'-עורכי דין ואח'

זכותו של המעביד לייעל את הליכי העבודה במקום העבודה; הרעה (שאינה מוחשית) עקב ההתייעלות – לא מזכה בפ"פ.

לפסק הדין המלא

 

ע"ע (ארצי) 418-06 חיים נחושתן נ' קלאסיקה אינטרנשיונל בע"מ

בנסיבות בהן צדדים לחוזה עבודה הסכימו כי הדין שיחול בעניינם הוא דין זר, אך עשו זאת מטעמי מיסוי, ללא הוכחת הדין הזר וללא שהתכוונו לכך, יחול מבחן מירב הזיקות ועל פיו ייקבע הדין החל; תנאי בלעדיו אין לאי-תחולת הדין הישראלי הוא הבטחת זכויות יסוד של העובד לפי חוקי המגן; בוטלו הוצאות בסך 200,000 ₪ שהוטלו על העובד עקב העלויות של הוכחת הדין הזר.

לפסק הדין המלא

 

ת"א (מחוזי נצרת) 666-07 סאיד ח'ליליה נ' עפו ג'חוש ואח'

לא הוכח כי מי שיצר ערכות קורס הכנה לפסיכומטרי, שעבד מביתו על פי לו"ז שקבע – הינו עובד.

לפסק הדין המלא

 

תל"א (י-ם) 1604-09 אלי פרץ ואח' נ' איגוד ערים לשרותי כבאות והצלה בית שמש ואח'

כאשר קיימת חובת היוועצות עם הארגון היציג לפני פיטורין הרי שעל המעסיק למלאה עוד לפני שקיבל החלטתו ולפני עריכת השימוע; ניתן צו כנגד עריכת שימוע כאשר הוכח שהפיטורין המתוכננים מהווים הפליה מטעמי גיל, מפרים את חובת ההיוועצות ומשהרכב ועדת השימוע אינו הולם דיון בבעיות משמעת.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (י-ם) 46714-12-10 יוסף נ' מנהל חב' חשמל מחוז י-ם ואח'

ביטול היתר עבודה פרטית הוא החלטה צופה פני עתיד המחייבת שימוע וכאשר העובד נענש במסגרת הליך משמעתי על מעשי העבר אין שיקולי ענישה יכולים להילקח בחשבון במסגרת החלטת ביטול ההיתר.

לפסק הדין המלא

 

ת"א (מחוזי חי') 135-08 קיבוץ כפר מסריק נ' דורית אבנון

שינוי על דרך התנהגות של תקנון אגודה שיתופית המחייב חבר קיבוץ להעביר לקיבוץ את נכסיו, גם לאור השינוי הכולל שחל בתנועה הקיבוצית, והמעבר מתפיסה קומוניסטית לתפיסה הנותנת דגש לנכסי הפרט.

לפסק הדין המלא

 

ת"א (שלום ת"א) 30903-08 י.ת. נ' נ.צ.

כאשר מתלוננת נועדת עם עובדת אחרת לגבי הגשת תלונה על פי החוק – קיימת לה הגנה מכח החוק משום שמדובר "בעניין אישי כשר".

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 1125-08 מוקד הבירה ד.ז 1981 בע"מ נ' זיו ואח'

רשימת לקוחות ספציפיים בענף הסיעוד הינה סוד מסחרי. הפיצוי על גזל סוד מסחרי יקבע בהתאם למשמעות הכלכלית של הסוד למעביד ולמידת המעורבות של העובד שאחראי לגזל (במקרה דנן – פיצוי סמלי בלבד).

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (ת"א) 11428-07 הדר טלמור נ' יפעת מחקרי מדיה מתקדמים בע"מ

דרישה מעובדת להתאים שעות עבודתה למסגרת המתאימה לצרכי העבודה אינה אפליה מחמת הורות, אם ניתנה לעובדת אפשרות ממשית לבצע התאמה שכזו; במקרה דנן לא הוכח שכך נעשה ולכן נפסקו פיצויים בסך 50,000 ₪ (שכוללים גם פיצוי על היעדר שימוע); התייחסות לגיל עובדי המחלקה אינה אפליה מחמת גיל, משכוונתה הייתה לניסיון בעבודה (ולא לגיל ביולוגי).

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (ת"א) 12713-08 קסה אברראוי נ' חאן מכשירי כתיבה בע"מ

משויתור המעסיק על עבודת העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת היה בשל מצג שווא של העובד, יש לחייב את העובד בדמי ההודעה המוקדמת.

לפסק הדין המלא

 

דמ"ש (חי') 4789-08 קסטר מוריס נ' איזוטופ בע"מ

עובד אשר חתם על התחייבות לתשלום בגין נזקים לרכב שהועמד לרשותו אינו צריך לשלם את ההפרש בין עלות התיקון בפועל לבין עלות התיקון במוסך הסדר.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (י-ם) 1674-10 בנימין גדעון נ' מדינת ישראל – שר העבודה והרווחה ואח'

תיקון חוק עבודת נשים כך שמוענקת זכות ערעור על החלטת הממונה לא שינה את היקף ביקורת ביה"ד על החלטות הממונה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 2348-08 עמנואל קוזקרו נ' קנגורו שירותי דיוור בע"מ

משמדובר במעביד פרטי ועובד שהוכר כשכיר בדיעבד – חובת השימוע מוצתה בקיום שיחת בירור לפני הפיטורים; בעל רכב פרטי שביצע שליחויות עבור חברת שליחויות הוכר כעובד שכיר שלה; משהוכח (באמצעות השוואה לעובד מקביל) כי התמורה הקבלנית עלתה בהרבה על זו השכירית, ומשהעובד חתם על חוזה הכולל סעיף גדרון – נתקבלה תביעת ההשבה, אך הוגבלה בתקרת תביעתו של התובע, ולא הוחלה על פיצויי הפיטורים.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 1987-09 ופאא חמוד נ' UNDP ארגון לזכויות אדם ואח'

חסינות מוסדות האו"ם היא חסינות מוגבלת אשר אין בה כדי לחסות תביעות עובדים. משלא הוגש כתב הגנה ניתן פסק דין בהיעדר הגנה (אך לא על מלוא הסכום שנתבע) לרבות פיצויים על פיטורין שלא כדין.

לפסק הדין המלא