עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

ער (ב"ש) 27392-11-10 בוהדנה נ' קלאסיק נעליים בע"מ ואח'

בנסיבות בהן אין כל מסמך בכתב המופנה לעובד המציין את חילופי המעסיקים ומבטיח את זכויותיו: תלושי השכר מונפקים ע"י המעסיק הקודם וישנו ניסיון להסתיר את חילופי המעבידים, לא ניתן לייחס לעובדת הסכמה משתמעת לעבור למעסיק החדש ויש לראות בנסיבות סיום העסקה אצל המעביד הקודם המזכות בפ"פ.

לפסק הדין המלא

  

תעא (ת"א) 9134-06 ארז בהט מ' סטרטיגו סע"מ ואח'

תכליתה של תוכנית הבונוסים היא לאתגר את העובד להשגת יעדים גבוהים בעבודה. מכאן, עד לקביעה כי התובע חייב לעמוד בתוכנית הבונוסים כחלק מהתחייבותו החוזיות – רחוקה הדרך. ככלל, עובד בחוזה קצוב שפוטר במהלך התקופה הקצובה – זכאי לפיצוי בגין הפרת חוזה בגובה שכר עד תום התקופה. במקרה זה הופחת הפיצוי עקב "אשם תורם" של העובד שעסק בעבודות פרטיות במקביל. נפסק פיצוי בסך שכר חודש אחד!

לפסק הדין המלא

 

דמש (ת"א) 5812-08 שמש פזית נ' מגזרים תקשורת שיווקית בע"מ

משזכתה התובעת לקבל פיצוי שווה ערך לשכר עבודה עד למועד מתן ההיתר לפיטורים ומששולמה לה הודעה מוקדמת בפועל קודם לתקופה שבמחלוקת, מתקיים למעשה הרציונל העומד בבסיס הצורך במתן הודעה מוקדמת ולכן אין מקום לפסוק לזכותה תשלום נוסף בגין ימי הודעה ממוקדמת.

לפסק הדין המלא

 

עע (ארצי) 493-08 מדינת ישראל-מנהל מקרקעי ישראל ואח' נ' עו"ד יואל מורה

אדלר בדעת רוב: מבצע עבודה במדינה זכאי להציג מועמדותו במכרזים פנימיים שמפרסמת המדינה. צור בדעת מיעוט: אין לאפשר למי שאינו עובד מדינה שמונה כדין להשתתף במכרז פנימי בשל פגיעה בעקרון השוויון.

לפסק הדין המלא

 

עע (ארצי) 90-08 טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל

במסגרת הפררוגטיבה הניהולית, רשאי מעביד להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום מלכתחילה שימוש בלתי ראוי במחשב ולקבוע סוגי הטכנולוגיות שישמשו במקום העבודה למעקב אחר העובדים. על המעביד לקבוע את המדיניות הנוהגת בכל הנוגע לניהול תיבות הדוא"ל. מדיניות זו צריכה לקבל ביטוי מפורש ומפורט בחוזה העבודה האישי עם העובד. המעביד רשאי להעמיד לשימושו של העובד תיבה מקצועית המיועדת לצרכי עבודה בלבד ולאסור על העובד עשיית שימוש פרטי בתיבה זו בכפוף לעקרון השקיפות ולמסירת הודעת מדיניות כנדרש. המעביד רשאי לקיים פעולות ניטור, חדירה לנתונים לרבות תכתובת אי מייל. יחד עם זאת, במידה וקיימת תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד למדיניות, המעביד אינו רשאי להיכנס לנתוני תוכן של אותה תכתובת אלא בהסכמת העובד מראש. על ההסכמה להיות מפורשת, מדעת ומרצון חופשי. המעביד רשאי להעמיד לרשות העובד תיבה המשמשת לצרכיו האישיים או תיבה מעורבת המשמשת הן לעבודה והן לתכתובת אישית. המעביד אינו רשאי לקיים פעילות מעקב אחר תכתובת אישית בתיבות הנ"ל למעט נסיבות חריגות המצדיקות זאת מכוח עקרון הלגיטימיות וזאת רק לאחר שהמעביד נקט באמצעים טכנולוגיים חודרניים פחות המעידים על שימוש בלתי ראוי של  העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצרכי עבודה ולאחר הסכמה מדעת ומרצון חופשי של העובד. העובד רשאי לעשות שימוש בתיבה הפרטית שבבעלותו לצרכיו הפרטיים. חדירה לתוכן תיבה זו אסורה על המעביד ותתאפשר רק במקרים נדירים ביותר ובהיתר בית הדין בלבד. יחד עם זאת, המעסיק רשאי למנוע גישה לתיבה זו.

לפסק הדין המלא

 

תעא (ת"א) 8406-07 אמיר לוין נ' יניב טכנולוגיות מדיה בע"מ ואח'

בנסיבות בהן בתחילת ההתקשרות עמדה לנגד עיני הצדדים מטרה משותפת של הקמת עסק, אולם בהמשך קיבלה מערכת היחסים תפנית והוחלט שהתובע יוצג כלפי רשויות המס כעובד, אזי שיש לתת משקל מכריע לאופן שבו הוצגו היחסים כלפי רשויות המס. על כן, התובע ייחשב עובד רק בתקופה שבה זה השתקף בהצהרה לרשויות המס.

לפסק הדין המלא

 

תעא (י-ם) 1660-07 אלמליח נ' מדינת ישראל ואח'

משרת אמון בשירות המדינה (נהג/מנהל לשכה) היא מטיבה זמנית ולכן תנאיה המיטיבים מוגבלים לתקופת הכהונה; השיבוץ לתפקיד אחר בתנאים נחותים הוא הטבה (ביחס לפיטורי העובד).

לפסק הדין המלא