עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

ס"ק (ת"א) 5630-12-10 מען – עמותה לסיוע לעובדים נ' המניע דרך הים בע"מ ואח'

על הארגון חלה חובה להביא לידיעת המבקשים להצטרף לשורותיו את מלוא המידע האמין והעדכני אודותיו (במקרה דנן זיקתו האידיאולוגית – פוליטית – על אף שאין בה לכשעצמה כדי לפסול אותו מלפעול בארגון עובדים) וזאת תוך שקיפות מלאה, עוד בטרם ההצטרפות – כחלק מחובת תום הלב והנאמנות של הארגון כלפי העובדים. אחרת, מתעורר ספק בדבר "חברות רצונית, של העובדים; המעביד אינו האפוטרופוס של העובדים ולכן אינו יכול לבחור מיהו הארגון הראוי לייצגם.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (ת"א) 5160-07 רינת אנתייב ואח' נ' מומנטום אס.או.אס בע"מ

משהועסקו התובעים בחלק ניכר מעבודתם מעל 12 שעות ביום, אזי שאין תוקף להסדר שנקבע בהסכם קיבוצי לפיו תשלום תוספת כוללת בשיעור 9% מהשכר הרגיל פוטר את המעביד מתשלום גמול שעות נוספות. ההסדר תקף רק כאשר העובד מועסק כדין, בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, ההיתר שניתן מכוחו ועפ"י הוראות ההסכם הקיבוצי.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 12958-08 גד אברהם חיים נ' התעסוקה – רמת גן ואח'
החלת החוק גם על מועמד לקורס של משרד התמ"ת (ולא רק על דורש עבודה): העובד לא הרים הנטל הראשוני להוכיח התאמה לתפקיד ועל כן נדחתה התביעה לאפליה מחמת גיל.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 6442-07 טלי שמואלי נ' נעם מערכות יו.אנ.אי בע"מ ואח'
הממונה על חוק עבודת נשים מוסמכת לפסוק הוצאות במסגרת הליך המתברר בפניה.

לפסק הדין המלא

 

דמ"ש (ת"א) 28071-07-10 קמינסקי נ' חברת ברומייד 2001 בע"מ

לאור תיקון 24 לחוק הגנת השכר – 'לוח היעדרויות' בו מצוין המספר הכולל של ימי היעדרות העובד אינו עומד בתנאי הרישום שבחוק שעות עבודה ומנוחה. משכך, ומשהועבר נטל ההוכחה למעביד, לא הוכח במקרה דנן כי ניכוי ימי החופשה משכר העובד נעשה כדין.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 11182-08 עליזה שפירא ואח' נ' לוח 3 פלוס בע"מ

משנקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד, משהוכח קיומו של הפרש שכר ניכר (25%) בין התמורה שקיבלו העובדות כעצמאיות לבין זו שהיו מקבלות כשכירות, משהוכח קיומו של סעיף גדרון ומשהוכח כי התובעות היו מודעות ליתרונות שהוענקו להן במשך השנים – ביה"ד הכיר בזכות הקיזוז של המעסיק, רק לגבי הסכומים שנפסקו כנגדו מכח ההכרה ביחסי עובד מעביד, אך לא בזכות להשבה נפרדת כנגד התובעות.

לפסק הדין המלא


ס"ע (ת"א) 22004-06-10 אור נ' אנגל איסט יורופ אן.וי. (חברה זרה)

משהוכח כי התקיימו יחסי עובד מעביד, החברה מצויה בקשיים כלכליים וקיים חשש לאי ביצוע פסק הדין, וכי חברת הבת המחזיקה בנכס אינה מתפקדת כאישיות משפטית נפרדת בפועל ברמה המצדיקה הרמת מסך – ניתן צו זמני (מסוג MAREVA) כנגד חברת חוץ המחזיקה נכס מקרקעין השייך לנתבעת ברומניה.

לפסק הדין המלא


ע"ב (ת"א) 10539-05 ד"ר משה בלס נ' מכון ויצמן למדע

אי התערבות בהחלטות ועדת מינויים אקדמיות, משלא נמצא פגם מנהלי בהחלטה.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 9713-06 מרדכי בר-לב נ' אלקטרה ישראל בע"מ

פסיקת פיצויים בסך 70,000 ₪ לעובד שפוטר למעשה בשל גילו, תוך שהמעביד מנסה לגלגל לפתחו ירידה ברווחיות שהעובד לא אחראי לה.


לפסק הדין המלא

תע"א (ת"א) 5429-07 פיליזפידאן יוסוף נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ

עובד אשר לא שולם שכרו במהלך חופשה, אולם ניתן תשלום דמי חופשה מדי חודש, או לחילופין לקראת סוף השנה, אין מדובר בהסדר העומד בניגוד לתכלית החוק, לפיו עובד אינו יוצא כלל לחופשה במהלך עבודתו ומקבל פדיון חופשה מדי שנה.

לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 1570-08 גולדן ריד בע"מ נ' פרץ

משפנה עובד למעביד במכתב התראה לפני התפטרות, כאשר בפועל בשלב בו נכתב המכתב כלל לא התכוון להישאר בחברה כיוון שחתם על הסכם עם חברה מתחרה, אין עולה הדבר כדי חוסר תום לב אך די בכך כדי לקבוע כי אינו זכאי לפ"פ בדין מפוטר.

לפסק הדין המלא


ע"ב (ת"א) 3668-06 יצחק מושקטל נ' "עתידית אישית" קרן פנסיה מקיפה
משלא הוכח כי אי גילוי מצב רפואי נובע מכוונת מרמה ולכל היותר הוא פרי טעות של התובע – טעות שלנתבעת יש אחריות לא מבוטלת בקיומה לאור הצהרת בריאות גורפת, ספק אם תוצאת הפעלת שיקול הדעת של הנתבעת לפי התקנון – והיא ביטול הכיסוי הביטוחי של התובע, עולה בקנה אחד עם תום לב, הגינות ותכלית הביטוח הסוציאלי.

לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 3083-09 עבד אלחמיד איברהים סאלח נ' נחום אריה
משלא שב העובד לעבודה בתום 3 חודשי מחלה בשל העובדה כי המעסיק לא הכיר בזכותו לדמי מחלה, תיכנס התפטרותו (בדין מפוטר) לתוקף רק לאחר תקופת המחלה שתבע; משביקש העובד לברר זכויותיו לנוכח פציעה בעטיה הושבת ל-3 חודשים, ומשנענה ע"י המעביד כי אינו זכאי לדבר, עולים הדברים לכדי הפרת חוק דמי מחלה וכפועל יוצא התפטרות העובד (אף שלא הייתה מפורשת) הוכרה כנסיבות בהן לא ניתן לבקש מעובד להמשיך לעבוד.

לפסק הדין המלא


ע"ע (ארצי) 469-08 דניאל אלמליח ו-29 אח' נ' הורן את לייבוביץ' בע"מ
הגמשת נטלי ההוכחה גם לגבי התקופה שקדמה לתיקון חוק הגנת השכר: משהעובדים הגישו לגבי חלק מהתקופה דיווחים חודשיים שלא נסתרו – נפסק להם גמול על פי דיווחים אלו; לגבי התקופה בה הובאו ראיות לסתור ע"י המעביד (באמצעות הטכוגרף) – חזר הנטל לתובעים להוכיח את שעות עבודתם, ונטל זה לא הורם.

לפסק הדין המלא


ס"ע (חי') 5569-01-10 נדז'דה נ' הולדר – חיוט תכנון וייצור בע"מ ואח'
משפנה מנהל הנתבעת לתובעת עובר לפיטורים בכדי לברר איתה האם היא מועסקת במקביל בחברה מתחרה, ומשאישרה התובעת שאכן כך הם פני הדברים מבלי שסיפקה הסבר כיצד לשיטתה ניתן לעבוד אצל שני מעבידים מתחרים, הרי שבכך הוגשמה תכלית זכות השימוע.

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 9099-08 שרעבי משה נ' רשת בטחון בע"מ
כאשר הצטרפות לארגון מעבידים נובעת מהגשת בקשה לתובענה ייצוגית כנגד אותה חברה, יש לבחון את האינטרסים, הן של הארגון והן של החברה המצטרפת ביתר הקפדה. כך, משלא שילמה הנתבעת דמי חבר לארגון מעולם הרי שלא חלות עליה הוראות ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והיא אינה יכולה לחסות בצילו של הסייג הקבוע בס' 10(3) לתוספת השנייה לחוק.

לפסק הדין המלא


תע"א (חי') 501-07 וורוור רוחי נ' ש.א. חיפה בע"מ ואח'
משתנאי העסקת העובדים לא הוסדרו מול הבעלים החדש, וכך נושא תשלום זכויותיהם בגין העבר ותנאי העסקתם בעתיד לא הוסדרו בצורה מפורשת ומוסכמת עליהם, הרי שהעובדים זכאים לפ"פ מהבעלים המעביר. בנוסף, מאחר והוכח כי הנתבע הוא הדמות הדומיננטית שניהל את המסעדה, אך אשתו היא בעלת המניות והמנהלת היחידה עפ"י רשם החברות, הרי שהרישום הוא מטעמי נוחות בלבד, דבר המהווה עילה להרמת מסך וחיוב אישי של הנתבע.

לפסק הדין המלא