עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

תע"א (ת"א) 3649-08 ענת בלטמן נ' חברת נוקי מוצרי תינוקות בע"מ ואח'

דרישה מעובדת לעבוד בחופשת לידה, איום כי אם תסרב יילקחו ממנה הרכב והטלפון ושלילת מכתב המלצה הינן נסיבות בגינן צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות ולהשית חיוב אישי על מנהל החברה ובעל מניות החברה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (נצ') 2468-09 ברנשטיין פליפה נ' מלון קלאב הוטל טבריה

ניתן היתר להגיש כראייה הקלטה ותמלול של שיחה בין התובע לבין אחד מעדי הנתבעת, אשר הוקלטו ללא ידיעת העד, נערכו ביוזמת התובע ונחשפו לראשונה במעמד ישיבת ההוכחות בעת מתן עדות העד. כל זאת בכפוף לתשלום הוצאות בסך 4000 ₪.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 15697-02-11 מיכל דוד נ' ג'י.סי. הת'לקר

החלת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות על חולי סרטן: המוגבלות אינה מובעת בהכרת מגבלה פיזית אלא מתפיסה סטריאוטיפית שגויה לפיה לחולה כזה אופק תעסוקתי מסופק, בשל החשש מהישנות המחלה; משלא נמצאו נימוקים של ממש לניודה ו/או פיטוריה של התובעת ההנחה היא כי יש קשר בין החלטת הניוד לבין המחלה, באופן שמחייב מתן סעד זמני של השבה לתפקידה על אף המאבק המשפטי – ניתן לשקם היחסים בין הצדדים ולגלות התחשבות בתובעת.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (נצ') 1027-06 פישר רן נ' אפיקי מים בע"מ ואח'

יישום הלכת איסקוב: על המעביד רובץ נטל ההוכחה לכך שמסמכים בתיק הושגו שלא תוך כדי פגיעה בפרטיות, אולם מסמך שעל פניו לא נראה ככזה ושהיה חלק מתכתובת הדוא"ל (דואר רגיל, פקס) לא נדרש המעביד להוכיח שהושג בלא פגיעה בפרטיות.

לפסק הדין המלא

 

ס"ק (ת"א) 1612-06-11 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית בישראל

הבוררות בסעיף 37ה לחוק ישוב סכסוכי עבודה לא מחייבת בסכסוך כלכלי טהור ובוודאי שאין לכפותה על פי בקשת צד שלא היה מעוניין בה מלכתחילה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (נצ') 1419-10 דוידקוב סבטלנה נ' ש.א.ש. צפון

אי תחולת ס' 9(ג) לחוק, כאשר העובדת חתמה על הסכם התפטרות מרצון המעניק לה זכויות בדין מפוטרת.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 8431-07 אליעזר בר ואח' נ' עיריית רמת השרון ואח'

דרישת ביהמ"ש מועדת מכרזים כי תזהיר את עצמה פן תיתן עדיפות למי שמכהן בפועל בתפקיד בשל עצם כהונתו בפועל, אין משמעותה כי על הועדה להתעלם כליל מהניסיון שנצבר ע"י המועמד המכהן בפועל בתפקיד; ציון בתחילת ראיון עם מתמודד במכרז כי הוא זה שזכה במכרז הקודם אינה מצביעה על מתן יחס מועדף. מששיקולי ועדת המכרזים בבואה לדון בכל אחד מהמועמדים היו סבירים ורלוונטיים לתפקיד המוצע, אזי שפגם של אי קביעת קריטריונים ומשקלות הוא אינו פגם אשר יש בו כדי לפגוע בעיקרון השוויון ולהצדיק ביטולו של מכרז.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (י-ם) 2926-08 פלונית נ' אגד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

פסיקת פיצוי לא ממוני בגין עגמת נפש בסך 21,000 ₪ בשל אי פרסום תקנון הטרדה מינית, אי פירוט הדרך להתלונן ודרכי הטיפול, אי השתתפות המתלוננת והנילון בסדנאות למניעת הטרדה מינית וטיפול לקוי בתלונה.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (י-ם) 2926-08 פלונית נ' אגד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

החובות הקבועות בסעיפים 6-8 בחוק למניעת הטרדה מינית הינן חובות המוטלות על המעביד ומשכך דינה של הודעת צד ג' לנילון להידחות.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9514-06 אתי גפן נ' אינטרהום 2000 (1998) בע"מ ואח'

ביטול כרטיס תדלוק של העובדת והחלת שיטת מימון הוצאות דלק חדשה, ללא שלילת עצם הזכות לשימוש ברכב חברה, ובנוסף דרישה כי העובדת תתייצב בסוף כל יום עבודה במשרדי החברה על מנת למסור דיווח על פעילותה, הן דרישות לגיטימיות אשר לא עולות כדי הרעת תנאים.

לפסק הדין המלא

 

ס"ק (ב"ש) 17368-11-10 ההסתדרות הכללית החדשה- הסתדרות המעו"ף מועצת עובדי עיריית באר שבע נ' עיריית באר שבע

הוראה בהסכם קיבוצי הקובעת שפרסום מכרז פומבי יעשה בתיאום ושיתוף הוועד וקובעת מנגנון לדיון בחילוקי דעות הנוגעים לפרסום – אינה מקנה לוועד זכות וטו על פרסום המכרז;  תרופתו של הועד במקרה כזה היא פנייה להליך יישוב חילוקי דעות; פרשנות חוזה על פי לשונו ותכליתו.

לפסק הדין המלא

 

ע"ב (חי') 1653-07 מירי סויסה נ' ליאת עמר

היעדרות מכוח ס' 3 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום אינה פוגעת בזכויות הסוציאליות הניתנות בהתחשב בוותק בעבודה, אולם אין לפרש זאת באופן שתקופת ההיעדרות תובא במניין תקופת עבודה בפועל כמתבקש מס' 9 לחוק עבודת נשים.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (חי') 2785-08 ברנס זהבה ואח' נ' רשת גני ילדים של אגודת ישראל

דחיית תביעה של גננות להחזר בגין הפחתה חד צדדית בשכרן בגובה 10%: משלא פנו העובדות לביה"ד לפני סיום עבודתן בדרישה להחזר שכר, לא התפטרו עקב ההפחתה ולא כתבו מכתב לנתבעת בזמן אמת, הרי שבכך הסכימו בהתנהגותן להמשך הפחתת השכר, הסכמה המחייבת אותן ללא קשר להתנהלות הנתבעת.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9329-08 חיים סייג נ' LTD ESC-BAZ.

משהתברר כי העובד נפגש עם משפחתו במהלך תקופת המחלה ובהינתן כי באישורים הרפואיים שהציג נכתבו סיבות שונות להיעדרותו, אין הוא זכאי לדמי מחלה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9329-08 חיים סייג נ' LTD ESC-BAZ.

הוצאות בגין חברת חקירות שנשכרה על מנת לאתר עובד אשר ניתק כל מגע עם החברה בתואנת שווא כי הינו חולה יושתו על העובד.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ב"ש) 3192-07 מישאל רחמים נ' מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה

משהגיש המעביד פירוט באשר לאופן חישוב שכרו החודשי של העובד, ממנו ניתן ללמוד בבירור כי שכר זה כלל שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שבועית שעבד בפועל העובד מדי חודש, אזי על אף שבתלוש השכר מופיע שכר חודשי קבוע, ללא כל ביטוי לתמורה הנ"ל, אין מדובר בשכר כולל הנוגד את הוראות ס' 5 לחוק הגנת השכר.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 2720-07 מיקוד שמירה אבטחה שירותים וניקיון בע"מ נ' בבין ואח'

משהועסקו העובדים שעות נוספות מרובות בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה וההיתר הכללי, אזי שאין לדרוש מהעובדים להמשיך בעבודתם, זאת על אף התחייבותם לתקופת עבודה מינימאלית. יש לפרש התחייבות חוזית לתקופת עבודה מינימאלית באופן כזה שהיא לא חלה מקום בו ההעסקה היא בניגוד לחוק. בנסיבות הנ"ל, עצם הגשת התביעה כנגד העובדים לאכוף התחייבותם מהווה חוסר תום לב ושימוש בזכות הנובעת מחוזה בחוסר תום לב.

לפסק הדין המלא