עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

ס"ע (חי') 3335-08-11 אומימה מחאמיד נ' עמותת אלאנואר לקידום מעמד האישה

משפוטרה העובדת משיקולים לא ענייניים וכתגובה ישירה להגשת תביעתה הכספית כנגד המעביד, יינתן סעד זמני של השבת העובדת לעבודתה.

לפסק הדין המלא


ס"ע (חי') 3335-08-11 אומימה מחאמיד נ' עמותת אלאנואר לקידום מעמד האישה

משלא קיים אצל המעביד מנגנון פריטטי – ייתכן ודי בהיוועצות עם ארגון העובדים כדי להכשיר הפיטורים.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 27624-08-11 סלמן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

עובדת זמנית שנכשלה במבחני התאמה עקב נסיבות אישיות קשות זכאית להזדמנות נוספת, שאין משמעה "מתן קביעות" (ושנובעת מהצעת המעביד עצמו להארכת תקופת הזמניות).

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ב"ש) 48688-01-11 גלילי נ' החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ

בהחלטה על פיטורי עובד יכולים לקחת חלק גם ממונים שהייתה להם מערכת יחסים עכורה עם העובד כל עוד אין להם עניין אישי מיוחד בתוצאה; על אף פגמים נוספים בהליך – אין מקום לאכיפת יחסי עבודה לאור משבר האמון בין הצדדים; נפסק פיצוי ע"ס 20,000 ₪.

לפסק הדין המלא

 

ס"ק (חי') 3386-12-09 הלאומית בארץ ישראל ואח' נ' קואופרטיב הנמל החדש

ביטול הליך הפיטורים של נהג תובלה, אשר משמש כיו"ר ועד העובדים, מאחר והמעביד לא הרים את הנטל להוכיח כי הפיטורים נבעו מהפרות משמעת ולא מצעדים ארגוניים; כינוס אסיפת עובדים בחופזה, בהתראה קצרה למעביד, תוך פגיעה בסדרי העבודה הרגילים במפעל, הינה התנהלות לא תקינה אך אין בה כדי להכשיר את פיטורי יו"ר הועד. 

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 2508-09 ורד זפרן גני נ' האקדמיה לאומנות ועיצוב "בצלאל"  

הגבלת חברי סגל אקדמי מלכהן במקביל כחברי סגל מן המניין במוסד מתחרה הינה לגיטימית וסבירה ופיטוריהם עקב סירובם להגבלת העיסוק נעשו מטעמים ענייניים

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 10189-07 אדם אנדריי נ' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

יש מקום לאבחנה בין עובדים זרים לעובדים ישראלים לעניין ההסדר הפנסיוני שיחול עליהם, וכך נעשה בהסכם הפנסיה המקיפה של 2005; גם אם מדובר בהוראה מפלה, תוצאות ההפליה הן בטלות ומתן צו לצדדים למציאת הסדר חלופי (ולא אכיפת הסדר אחר).

לפסק הדין המלא

 

ע"ב 10650-08 אליאס קסלר ואח' נ' ראש עיריית חולון ואח'

השעיית חברי הועד על רקע סגירת שערים במהלך שביתה שהוכרזה כדין לא הייתה מידתית משכלל חברי הועד הושעו לתקופה של 45 יום ובמקביל נשכרה חברת אבטחה שסיכלה אפשרות לחסימת שערים נוספת; הנטל להוכיח צדקת ההשעיה – על המעביד. בדיוק כמו בפיטורי חבר ועד העירייה חויבה בפיצוי בסך 15,000 ₪ לכל חבר ועד.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (נצ') 1870-08 כאיד ח'טיב – ד"ר נ' עיריית נצרת

"אוגדן תנאי השירות" המסדיר את תנאי העבודה של עובדי הרשויות המקומיות אינו מקור משפטי היוצר זכויות ומטרתו היא לשקף את הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על חברי מרכז השלטון המקומי. במקרה של סתירה בין האוגדן לבין הסכם קיבוצי – יגברו הוראות ההסכם הקיבוצי.

לפסק הדין המלא

 

דמ"ש (ת"א) 14396-09-10 מיקי מליץ נגד א.מ. פרחים בע"מ

יישום תיקון 24 לחוק הגנת השכר: משרישום השעות הידני שהציג העובד נראה מלאכותי, לא הרים העובד את נטל ההוכחה בנוגע לשעות עבודתו טרם כניסת התיקון לתוקף, ולגבי שארית התקופה – משלא ביצע המעביד רישום שעות עבודת העובד לפי דרישות החוק – נתקבלה תביעת העובד עד להיקף העבודה המקסימאלי הקבוע בחוק.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (ת"א) 36421-06-11 שוסטר נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ואח'

בהיעדר נוהל מסודר לגבי עיון בתיבת דוא"ל מעורבת של עובד שפוטר, לא ניתן למנוע ממנו עיון בדוא"ל כחלק מתהליך העזיבה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (חי') 3782-06 כבהא אחמד איברהים נ' מ.מ. בסמ"ה ואח'

הטלת חיוב אישי כנגד ראש מועצה מקומית בגין אישור תשלום שלא כדין ובתקופה בה העירייה מצויה בגירעון כבד, לפי ס' 189 לצו המועצות המקומיות וקיזוז החוב מפיצויי הפרישה של ראש המועצה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א)10184-07 נורית וייסמן נ' א. קורן תוכנה בע"מ

הסכמת הצדדים ביניהם בתום לב על מתכונת עבודה גמישה, אשר תאפשר נוחות מירבית לעובדת, נופלת בגדרי החריג לפיו עקרון תום הלב גובר על הוראות החוק הקוגנטי ומונע מהתובעת לדרוש בדיעבד גמול שעות נוספות יומיות על שעות עבודה שביצעה לבקשתה במסגרת דפוס השעות המוסכם שהתבסס על חישוב שבועי גלובאלי. 

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 1129-08 ארזי נ' המרכז הקהילתי ע"ש זיו ומרקס ואח'

הכרה בסייעת לגננת, הסובלת מליקוי שכלי קל, כעובדת: למוגבלותה של העובדת וכן לעובדה שהופנתה לעבודה מביטוח לאומי כאשר מטרה שיקומית לנגד עיני הצדדים, יש ליתן ביטוי ביחס לקביעת השכר הראוי אך לא לעצם קביעת קיום יחסי עובד-מעביד. משנקבע כי נתקיימו יחסי עובד-מעביד, יש לשלם לעובדת שכר מינימום מותאם בשיעור 75% (הגם שהתקנות הרלוונטיות נכנסו לתוקף, לאחר התקופה אליה מתייחסת התביעה). מסכום זה יש לקזז את גמלת ההכנסה אשר קיבלה התובעת מהביטוח הלאומי בתקופת עבודתה בנתבעת.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 9144-08 בן שמעון יאיר נ' יבטח-אבטחה ושמירה בע"מ

משהגיש העובד שתי תובענות, האחת במהלך יחסי העבודה והשנייה לאחר סיום יחסי עובד-מעביד, ומשאוחדו התובענות, אזי שניתן לפדות זכות נלווית, אשר בד"כ אינה ניתנת לפדיון, מהטעם שפס"ד זה נכלל בתביעה הראשונה שהוגשה טרם סיום יחסי העבודה.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע 14692-02-10 שביט דמרי נ' ג'ין

להלכת איסקוב אין תחולה למפרע על החלטות שהכשירו ראיות שניתנו לפני פסה"ד.

לפסק הדין המלא

 

דמ"ש (נצ') 22503-11-10 קורסיה נ' שלזינגר

משהעובדת התפטרה, אין לראות את סירוב המעביד לקבל את העובדת בחזרה לעבודה משום "פיטורים", חרף היותה בהריון.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (חי') 2906-04 סאבא אמיל נ' רשות הנמלים והרכבות בישראל

החלטת ועדת משמעת של ההסתדרות שהמעביד החליט לאמצה, לפיה יפרוש עובד לפנסיה מוקדמת על רקע עבירות משמעת שביצע – אינה מצדיקה התערבות שיפוטית גם לאחר זיכוי מחמת הסכם בהליך פלילי מאוחר, לאור ההבדל בין מטרות ההליכים ונטלי ההוכחה.

לפסק הדין המלא

 

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום 1.1.2011 יהיה עד 24.40 שקלים חדשים ליום עבודה.

לנוסח הצו כפי שפורסם

 
צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

שיעור ההפקדות מהשכר יהיו כמפורט להלן:

 

החל מיום

הפקדות מעביד

הפקדות עובד

הפקדות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

 

לנוסח הצו כפי שפורסם