עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2011

תע"א (ת"א) 8757/07 הרצל גפני נ' נגה גלידות

אי הכרה במפיצים של גלידות נגה אשר היו חתומים על הסכמי הפצה לתקופה בלתי קצובה כעובדי החברה; משנמצא כי הסכמת הצדדים ביחס למעמדם של התובעים לא נועדה לעקוף נורמות תעסוקתיות, לא נועדה להעמיד את התובעים במצב של תת תגמול ביחס למקובל, וכי הכרה ביחסי עבודה תפגע בוודאות ובהסתמכות של מתקשרים בהסכמים דומים הרי שאין להכיר ביחסי עובד-מעביד.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (חי') 4459-07 ידידיה אורן נ' לורדקול אביזרים לרכב בע"מ

שינוי שיטת מבנה תשלום עמלות כך שתשלומים יהיו על בסיס סך הגבייה החודשית בפועל ולא על בסיס המכירות גרידא הינו שינוי טכני אשר נועד להמריץ גבייה מזורזת ויעילה ומשכך אין בו משום הרעת תנאים.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 3148-09 קרן בכר נ' קלאודיה מעין נבו  

היעדרות ממקום העבודה בתזמון רגיש ובלתי צפוי עבור המעסיק מבלי ליידעו ומבלי להבטיח כי ננקטים צעדים למציאת מחליף, מהווה הפרת משמעת חמורה והפרת חובת תום הלב המצדיקים שלילת הזכות לקבלת דמי הודעה מוקדמת.

לפסק הדין המלא


ס"ע 18292-05-10 (ב"ש) איזי גלבוע נ' מסעדת פאגו פאגו (1998) בע"מ ואח'

הצעה לשף מומחה בסגנון צרפתי, לעבור לעבוד במסעדה בעלת צביון אסיאתי מהווה הרעת תנאים מוחשיים, אשר בגינה רשאי היה התובע להתפטר בדין מפוטר.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 6134/09 חיים מלכה נ' עיריית תל אביב

עובדים יומיים/משרה חולפת, אינם זכאים לפנסיה תקציבית על פי הסכם המעבר לפנסיה צוברת; נדחתה הטענה כי עצם צורת ההעסקה הינה מפלה.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (חי') 5726-05-09 אשתר נ' אברהם מימון  

פיצוי בסך 40,000 ₪ מכוח החוק לעובדת בהריון אשר המעסיק התנה את המשך עבודתה בכך שתשנה את מתכונת עבודתה ותעבור לעבוד בשעות אחה"צ; הפיצוי בסך 150% שבסעיף 13א(ב)(1) לחוק אינו פיצוי מצטבר ביחס לפסיקת שכר שהיה מגיע לעובדת אלמלא פוטרה. עם זאת, הפיצוי בגין נזק לא ממוני מצטבר לפיצוי העונשי שבחוק.

לפסק הדין המלא

 

ס"ע (נצ') 2711/08 נעה הובלות רמסע בע"מ נ' מחמוד עבאדה

שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מנהג שנתפס בנסיבות חשודות עם רכב החברה, מחוץ למסלול הנסיעות, ולאחר שנגרם נזק ללקוח חשוב שהסחורה שייכת לו, למרות סגירת התיק במשטרה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (חיפה) 1509-07 שקד הנדסה איכות ובטיחות בע"מ נ' קרויטנברג בתיה

משאת מרבית דפי ספר הנהלים של החברה ניתן למצוא באינטרנט, ומשלצורך איגודם לכדי אוגדן אחד לא נדרשת מומחיות או יצירתיות מיוחדת, אזי ספר הנהלים אינו מהווה סוד מסחרי.

לפסק הדין המלא


ס"ק (ת"א) 20894-06-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
 

משחברת הבת היא מעסיקתם של העובדים נשוא בקשת צד בסכסוך קיבוצי, הרי שהמשיבה לבקשת הצד אמורה להיות חברה זו, ולא כל גוף משפטי אחר. העובדה שהמבקשת הינה חברת האם אין בה די כדי לצרפה כצד בהליך קיבוצי; בירור לעניין היציגות אינו ראוי לידון במסגרת בקשה למחיקה על הסף, אלא מקומו להתברר במסגרת ההליך העיקרי; התחייבות שלא לחייב בדמי חבר עד אשר יושגו שיפורי שכר במסגרת הסכם קיבוצי, אינה מהווה תמורה של ממש בגין ההצטרפות, שכן למצטרפים לא ניתן דבר ב"עין", אלא כל שהובטח להם הוא דחייה במועד תשלום דמי החבר.

לפסק הדין המלא

 

ע"ע 33680-08-10 דיזינגוף קלאב בע"מ נ' יעקב זואילי  

סקירה מקיפה כולל משפט משווה אודות חוק הזכות לעבודה בישיבה; הזכות החוקית לישיבה בעבודה נגזרת מעיקרון העל של תום הלב המהווה מקור לחובה החוזית של המעביד לדאוג לתנאי בטיחות וגהות במקום העבודה; נטל השכנוע בדבר הפרכת החזקה לפיה ביצועה הרגיל של כל עבודה מאפשר ישיבה (ס' 2 לחוק) מוטל על המעביד; טענת הגנה של המעביד לפיה "ביצוע הרגיל של עבודה אינו מאפשר ישיבה" תפורש בצמצום ותיבחן בשים לב לשיקולי סבירות ומידתיות ע"פ אמות מידה אובייקטיביות וע"פ מידת האותנטיות שבה, לרבות המקום והזמן של ביצוע העבודה; משבפסיקת הפיצויים לדוגמא לא פירט ביה"ד האזורי את "חומרת ההפרה או נסיבותיה" ומשעסקינן בתקופת עבודה קצרה וכן בשל כך כי מדובר במקרה ראשון אשר מוצג בפני ביה"ד, אזי שמשכך הופחתו הפיצויים לדוגמא לסך של 50,000 ₪ (באזורי נפסק 100,000 ₪).

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ב"ש) 2092-06 נגר לאה נ' הקרן למפעלי שיקום למוגבלים

עובדת בעלת מוגבלות שהחלה עבודתה כ"משתקמת" ובהמשך השתלבה בעבודה, תרמה לייצור, לא נזקקה לסיוע ואף היה לה מחליף בהעדרה – זכאית לשכר מינימום מותאם למוגבלותה.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (י-ם) 1262/09 תורג'מן נ' שחק אבטחה בע"מ  

אישור תובענה ייצוגית בגין ניכויים שלא כדין משכר העבודה; דחיית בקשה לאישור התובענה כייצוגית באשר לרכיב הפרשות הפנסיה זאת משום שהזכות מעוגנת בהסכם הקיבוצי ובנוסף לא התקיים החריג בדבר כשל מהותי ביחסי העבודה הקיבוציים ובהתנהלות ההסתדרות, חריג אשר בהתקיימו ייתכן והתובענה הייתה מאושרת כייצוגית על אף שהעניין מוסדר בהסכם קיבוצי.

לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 10601-09 אתי בכר נ' רנואר אופנה ייצור ושיווק בע"מ
ניתן לפסוק לעובדת שהתנכלו לה במהלך ההיריון ושלא הושבה לעבודה לאחר הלידה פיצוי בגין כל ראש נזק;   לצורך פיצוי מכוח חוק שיווין הזדמנויות בעבודה אין די בכך שיוכח כי הופרו הוראות חוק עבודת נשים אלא יש להוכיח אפליה; התיקון לחוק עבודת נשים שהעמיד את סכום הפיצוי על 150% הינו בגין הפסד השכר ואינו שולל את הזכות בגין נזקי ממון אחרים.
לפסק הדין המלא

 

ס"ק (ב"ש) 38725-08-11 הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י נ' כרומאלוי ישראל בע"מ

דחיית בקשה לצווי מניעה קבועים לביטול פיטורי עובדים על רקע התארגנותם זאת משהוכיח המעביד כי הפיטורים הינם על רקע צמצומים ועל אף כי נערכו בסמיכות מעוררת חשד להכרזה על סכסוך עבודה; משלא עסקינן בהתארגנות פורצת לא חל על המעביד נטל הוכחה מוגבר להוכיח נימוקים עניינים להחלטת פיטורים, אל נטל שכנוע בלבד.

לפסק הדין המלא

ע"ע (ארצי) 15616-11-10 זוקו נ' בקוש
התנאים למתן צו אנטון פילר במעמד צד אחד. ראיות שנתפסו מכוח צו שאושר, כשרות לשימוש בהליך העיקרי. במקרה כי אין אישור לצו יש להחזיר הראיות ולא ניתן להשתמש בהן בהליך העיקרי!. במקרה דנן – צו הכינוס בוצע כדין (ופגם טכני בביצוע אינו מעיד על העיקר) ע"י מומחה מחשבים ולכן הראיות שנתפסו כשרות.
לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 2161-10 חיים ליבוביץ נ' מדינת ישראל  

עובד שנמצא בחלופת מעצר אינו זכאי לשכר, משאינו מתייצב לעבודה ואין צורך בהשעייתו; המלצות ביה"ד למשמעת אינן מחייבות מקום בו הן נוגדות את התקשי"ר.

לפסק הדין המלא

 

תע"א (ת"א) 1380-08 טמיר נתיבי אוויר בע"מ נ' שרון דוזלי  

על מנת לתת תוקף לתנית שיפוי בגין הכשרת עובד יש להראות כי היא מידתית! שההכשרה שבה מדובר יכולה לשרת את העובד במקומות עבודה נוספים ושתקופת ההגבלה סבירה; בנוסף, יש להראות התחייבות מפורשת לשיפוי.

לפסק הדין המלא

 

ע"ע 685-08 ויקטור רומננקו נ' וורק אפ בע"מ

יישום הילכת דינמיקה בשינויים המחויבים  - משהובהר כי המעסיק האחרון עשה כל שלאל ידו על מנת לברר האם במסגרת הסכם פשרה עם מעסיקים קודמים שולמו לעובדים פיצויי פיטורים אולם העובדים בחרו שלא למסור את המידע שיכול היה לשפוך אור על מרכיבי הפשרה, אזי שחוסר שיתוף הפעולה מביא לתוצאה לפיה הוכיח המעביד כי שולמו לעובדים פ"פ במסגרת הסכם פ"פ.

לפסק הדין המלא