עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

בשא (י-ם) 1781/09 שרי אילנית יצחק – גדעון בנימין
מששוכנע ביה"ד כי פיטורי עובדת בהריון נעשו ללא קשר להריון, יש לו שק"ד בהתקיימן של נסיבות מיוחדות (כגון – אובדן אמון מוחלט) שלא להורות על השבתה של העובדות לעבודה בפועל, עד שיינתן היתר לפיטוריה ע"י הממונה, ולשלם לה שכר ללא עבודה.
לפסק הדין המלא

בש"א (י-ם) 1564/09 שאול פרל – בנק ישראל
לא יינתן צו זמני שמשליך על זכויות ועד העובדים, בתביעת פרט, מבלי שהועד יצורף כצד להליך.
לפסק הדין המלא

תע"א (ב"ש) 2277-08 ויטלי גיטליץ – איסכור שירותי פלדות בע"מ 
ביטול פיטורים (שניים) של עובד שהוחזר לעבודה בצו לאחר שפוטר פעם אחת משיקולים זרים         
(סרובו לחתום על טופס הפוטר מעביד מאחריות לתאונת עבודהׂ ופסיקת פיצוי בסך  100,000 ₪       
בגין פיטורים שלא כדין!
לפסק הדין המלא

תע"א (חי') 1368-08 סיוון גבריאל – כבאז חיים – מעוף שירותי הובלה 
מתן היתר לתובע לתקן תביעתו ולהוסיף עילה שבעבר לא היתה מצויה בסמכות ביה"ד
לכתב התביעה (לשון הרע).
לפסק הדין המלא