עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

סק (ארצי) 21/10 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל – הסתדרות העובדים הכללית החדשה
קיומו של הסכם קיבוצי תקף והסכמה על יחידת מיקוח כוללת עם ארגון העובדים היציג – הם שיקול לאי פיצול יחידת המיקוח והכרה בטייסים כבעלי אינטרס מיוחד; בנוסף – שיקולי יציבות יחסי העבודה ובאינטרסים של אוכלוסיות נוספות.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 3437/08 אפרת כץ – משרד יצחק מיוחס ושות'-משרד עו"ד
פסיקת 50,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין של עובדת בהריון ובנוסף 218,000 ₪ בגין אובדן השתכרות עקב הפיטורים הפסולים.נקבע, כי העובדה שהנתבע לא פיטר עובדות הרות אחרות, אין בה כדי להוכיח אי אפליה מחמת הריון במקרה הנ"ל. ניתן משקל יתר לעובדה כי מי שפעל בניגוד לחוק היה עו"ד. נפסקו גם פיצויים בגין העדר שימוע ועוגמת נפש (17,000 ₪) והוצאות משפט בסך 18,000 ₪.
לפסק הדין המלא


עסק (ארצי) 11-08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – ידיעות אחרונות
התפרקותו של ארגון מעבידים לא מפקיעה את תוקפו של הסכם קיבוצי שהיה צד לו, כל עוד ההסכם לא בוטל כדין.פסיקת פיצוי חד פעמי לעובדי העיתון בשל שינוי בסדרי עבודתם שנעשה תוך הפרת חובות במישור הקיבוצי.
לפסק הדין המלא


סק (חי') 31658-04-10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ-סניף ראשי – הסתדרות הכללית החדשה סניף ארלוזרוב 
1. אבחנה בין סירוב פסול לבצע עבודת הדרכה שנעשתה בעבר של עובדי המעביד, לבין סירוב לגיטימי לבצע עבודה מחוץ למקום העבודה, דרישה חדשה מהמעביד שטעונה הסכמה!; 2. מחלוקת בנושא פרשנות סעיפי שקט תעשייתי היא עניין משפטי ולא כלכלי.  
לפסק הדין המלא

סע (י-ם) 11755-05-10 אמנון שפירה – עוזי לנדאו שר התשתיות   
יש להפעיל את סייג אי חשיפת מסמכים פנימיים שבחוק חופש המידע במידתיות, תוך עריכת מאזן נזק, ובחינת אפשרות להשמטת פרטים או גילוי חלקי. החלטה גורפת על אי גילוי – פסולה.  
לפסק הדין המלא

עב (חי') 1274-01 אברהם אלון – טמבור בע"מ

הגם שלא נערך שימוע כדין, נקבע כי זכות הטיעון של התובעים, בנסיבות שלהלן, מוצתה: המעסיק איננו גוף ציבורי ואף לא גוף דו מהותי; מדובר בפיטורי צמצום; מועד הפיטורים קדם להלכות שנתנו בדבר מתן זכות שימוע פרטנית במסגרת פיטורי צמצום; הייתה היוועצות עם הוועד וחילופי רשימות מועמדים לפיטורים; הוכח כי קיום שימוע פרטני לכל אחד מן התובעים, לא היה משנה את שיקולי המעסיק לפטרם.
לפסק הדין המלא

תלא (ת"א) 5148/08 מרום דגנית – הנהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ   

אין חובה לשמוע עדים ולקיים חקירות נגדיות במהלך השימוע.
לפסק הדין המלא  

תעא (ת"א) 3143/10 אייל וולינסקי – חב' החשמל לישראל בע"מ
אי תחולת החוק על עובד שחלה בסרטן והחלים ממנו בעת שפוטר; אין איסור על פיטורי עובד חולה בתום ניצול מכסת המחלה החוקית.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 363/07 שרונה ארביב – פואמיקס בע"מ

מועמדת לעבודה אינה חייבת בגילוי דבר הריונה עד לחודש החמישי ואילך למעט במקרים בהם ההיריון רלוונטי לתפקיד; הכרה אפשרית גם במי שאינו מקבל משכורת מהחברה כעובד שלה, לצורך תחולת חוק השוויון; תחולת חוק השוויון על פי מספר העובדים הן במתן הודעת הפיטורים והן במועד כניסתה לתוקף; פסיקת פיצוי על התחשבות באי גילוי ההיריון ושיקולו במסגרת שיקולי הפיטורים.
לפסק הדין המלא

תעא (ת"א) 8934/09 מואייד זידאן – עיריית רמלה  

כאשר המדובר בשתי נתבעות אין צורך במשלוח הודעת צד ג' מאחר והנתבעת רשאית לטעון כי ככל שהתובע זכאי לסעד הרי שהוא זכאי לו מהנתבעת השנייה בלבד.  
לפסק הדין המלא