עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

תעא (ב"ש) 2557/07 אברמוב אליק נ' אלישר סוכנויות מזון בע"מ
מעביד רשאי לחייב עובד לעבור בדיקה רפואית שתקבע מגבלות להעסקתו ואין לראות פיטוריו של עובד המסרב לעבור את הבדיקה כפיטורין שלא כדין.
לפסק הדין המלא

תעא (חי') 3600-06 ויוריקה ברטה נ' רבגיל שרותי ניהול וסחר בע"מ ואח'  
משסיום עבודתה של עובדת זרה נבע מחתונתה לאזרח ישראלי (מה שביטל את אשרת העבודה) הרי שאין לחייב את המעסיק בתשלום פ"פ והודעה מוקדמת.
לפסק הדין המלא


ער (ת"א) 6852-09 אורגל א.ל.פ. סחר בע"מ נ' רוני עומר   
אין להתיר לצד לדחות הגשת ראיות עד להגשתן כראיות מפריכות כאשר הן מהוות חלק מהותי מטיעונים הדורשים הוכחה ממנו. 
לפסק הדין המלא


תעא (ת"א) 8464-04 אורי פרייס, עו"ד נ' מכללת רמת גן   
פגם שיש בהתנהגות התובע עו"ד ומרצה לדני עבודה שהעדיף להיות מועסק כעצמאי ורק לאחר סיום תקופת ההתקשרות טען לזכויות כעובד – מעיד על חוסר תום לב, אין מדובר במקרה קיצוני וחריג המצדיק שלילת זכויותיו כעובד.  
לפסק הדין המלא 

דמש 4800/07 (ת"א) קדוש מיכל נ' שקולניק דרור   
ידיעת העובד על סגירתו הצפויה של העסק אינה יכולה להיות תחליף למתן הודעה מוקדמת בכתב.  
לפסק הדין המלא 

תעא (ת"א) 9515 זואילי  נ' דיזינגוף קלאב בע"מ  

הקביעה האם העבודה מאפשרת ישיבה או לא איננה חלק מפררוגטיבת הניהול של המעסיק, אלא מבוססת על מבחן אובייקטיבי של אופי התפקיד הספציפי של התובע. משמרבית מטלות העובד מבוצעות בעמדה אחת קבועה ואינן מחייבות התניידות מתמדת, ומשהמעסיק לא העמיד לרשותו כסא לישיבה לביצוע תפקידו – הפר המעסיק את הוראות החוק. נפסק פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 100,000 ₪.   
לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 1511-08 דבר נ' עירית ירושלים

כאשר מעביד תובע השבה במסגרת מחלוקת על קיומם של יחסי עובד-מעביד, עליו לגלות נתונים של עובדים אחרים לרבות עובדים שיש לגביהם מחלוקת לגבי רלוונטיות נתוניהם.
לפסק הדין המלא

סע (נצ') 30108-04-10 לפיד נ' פרי הגליל (תעשיות) בע"מ  

הגם שהנתבעת הייתה צריכה ליזום פניה לוועדה פריטטית לפני פיטורי העובד, סירוב העובד להתייצב לפני הוועדה הוא שהביא לסיכול ניהול הליך בהתאם להסכם הקיבוצי ועל כן לא נפל פגם בהליך הפיטורים.  
לפסק הדין המלא

בה"ש 23/10 ראש עיריית ירושלים נ' משה סויסה

משהעובד כנגדו מתנהל הליך פלילי הושאל עבוד במקום עבודה אחר, והעובדים מודעים לנסיבות השאלתו – הושגה מטרת המעסיק לשמור על שמו הטוב של מקום העבודה גם מבלי להשעות את העובד ולפגוע בפרנסתו.

לפסק הדין המלא


תעא (י-ם) 2835-08 בן חיים נ' רשת חנויות רמי לוי

משהציע המעביד לעובד לקבל תשלום פ"פ וזה סרב לקבלם, פטור המעביד מתשלום פיצויי הלנה. יחד ע עם זאת הזמנת העובד למשרדי המעסיק לצורך קבלת התשלום אין בה די. יש לשלוח את סכום פ"י לתובע על מנת לא לחוב בתשלום פיצויי הלנת פ"פ.  
לפסק הדין המלא

תעא (ת"א) 9506-08 יוסף מוצפי נ' בנק לאומי לישראל

הסכם קיבוצי שנועד מראש להעניק תנאים נחותים לבני 55 ומעלה מחמת גילם הינו הסכם מפלה, שהעסקת העובד מכוחו מזכה את העובד בפיצוי מכוח ס' 10 לחוק. לא ניתן סעד של אכיפה משהעובד עבר את גיל פרישת החברה. לא ניתנו זכויות רטרואקטיביות משהעסקת העובד כעובד בלתי קבוע ע"פ ההסכם הייתה הרע במיעוטו. נפסק פיצוי בסך 12 חודשי שכר. 
לפסק הדין המלא 

סק (חי') 39015-06-10 חברת ספרינט מוטורוס בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה האיגוד הארצי של עובדי האנרגיה ואח'

מתן צו מניעה כנגד שביתה על רקע אי מיצוי המו"מ הקיבוצי (שנושא חתימת הסכם קיבוצי בסיסי לאחר התארגנות ראשונית ולאחר שנחתם הסכם מסגרת).
לפסק הדין המלא

תעא (ת"א) 5932-06 דר' יניב פיבו נ' די.אס.פי.סי מערכות

משמגבלתו של התובע הייתה ידועה לנתבעת בעת קבלתו לעבודה והוא התקבל לתפקיד למרות זאת, אין מדובר בפיטורים ממניעים פסולים.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 8957/08 משה תרם נ' מדינת ישראל –הממונה על תשלום הגמלאות

בהתאם לס' 14 לחוק הגמלאות, המשכורת הקובעת לצורך חישוב גמלה הינה משכורת בגין משרה מלאה אחת בלבד, גם אם העובד עבד בו זמנית במשרה מלאה אחת ובמשרות נוספות. עובד לא יהיה זכאי לקבלת גמלה ופ"פ בגין אותה תקופה. אין לחשב תקופת עבודה אחת כתקופה אחרונה יותר בשל העובדה כי העובד עבד יותר משנה אחת.

לפסק הדין המלא