עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2010

ס"ע (ת"א) 50091-08-10 חרותי נ' עיריית גבעתיים ואח'

משחזה ההסכם הקיבוצי שינויים בתקנון קרן הפנסיה והמעסיק נטל על עצמו לפעול בהתאם לשינויים הרי שאינו רשאי להפסיק תשלום דמי הגמולים באופן חד צדדי.
 בהתאם להלכת ידיעות אחרונות (עס"ק 54/09) את ההסכם הקיבוצי יש לפרש בעקבות העלאת גיל הפרישה לפי תכליתו שהיא הענקת ביטחון תעסוקתי גם אם משמעות הדבר הטלת נטל נוסף על המעסיק.
לפסק הדין המלא


עמש"מ (מחוזי) 215-09 מ.י. פרקליטות מחוז ירושלים נ' שבי קטשווילי

מנהל חברה שגרם להפרת חוזה של חברה אינו יכול להיתבע בטענה של גרם הפרת חוזה והאחריות מוטלת על החברה בלבד ועל כן יש למחוק על הסף בתביעה כנגדו. בהעדר תנית דין זר בחוזה של עובד עם חברה, הקשורה לחברה או גורם ישראלי, ובהתקיימן של זיקות רבות לישראל, אין לקבל טענת פורום לא נאות.

לפסק הדין המלא


עת"מ (ב"ש-מנהלי) 40679-05-10 תיגבור-מאגר כ"א מקצועי זמני בע"מ נ' שירותי בריאות כללית ת"א

פסילת תניה במכרז שמטרתה למנוע מקבלני כ"א לגשת אליו, על מנת שקבלני שירותים בלבד יזכו בו, ורק ניתן יהיה לחמוק ממגבלת הזמנים שבחוק.
לפסק הדין המלא


ע"ע (ארצי) 384/09 פלוני ואח' נגד פלונית

התנכלות על פי החוק יכולה להיעשות גם כנגד עובדת אחרת (ולאו דווקא המתלוננת); משהוכח כך – חויב הנילון בפיצוי לאותה עובדת. מעביד לא חייב להשעות את הנילון כדי שיחשב כפועל על פי החוק; נקיטת אמצעים זהירים אינה הפרת החוק.
לפסק הדין המלא


סק"כ (ארצי) 1539-8-10 מדינת ישראל,
משרד החינוך נ' ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות

מתן צו מניעה נגד שביתה שלא הוכרזה ע"י ארגון יציג; שהוסוותה מבחינת ניסוח העלות ושיש בה להפר הסכם קיבוצי שנעשה בין המעביד לארגון היציג.
הדרך לתקוף הסכם קיבוצי בטענת כשרות היא בפניה לביה"ד בשאלת היציגות; אבחנה בין זכות אישית לקיבוצית לעניין ישום ההסכם (מה מותר ומה אסור לארגון).
לפסק הדין המלא 


ע"ע (ארצי) 432-07 פלוני נ' אלמונית
הצעה והתחייבות מאת ממונה לעובדת שניתנו באותו מפגש נחשבות כהצעות "חוזרות ונשנות" ולכן התנהגות הנילון מהווה הטרדה מינית כהגדרתה בחוק; שביתה בבתי המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

לפסק הדין המלא


ע"ע (ארצי) 106-07 רחביה כאלף נ' מדינת ישראל – משרד התעשייה והמסחר והתעסוקה ואח'
ביה"ד אינו מוסמך להאריך מועדים להגשת ערעור לועדת ערר שהוקמה מכח חוק התכנית הכלכלית; בדעת רוב: בשל השאלות העקרוניות שעורר הערר היה על המדינה להימנע מטענת התיישנות. מיעוט: גם שאלות עקרוניות יש לברר במועד שנקבע לכך בחוק.
לפסק הדין המלא


עב 2388/03 (י-ם) אליהו משה דיין ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי – ויצמן ואח'   
עובדי מחשוב שהועסקו ע"י מס' חברות כוח אדם והעסקתם נמשכת יחשבו כעובדי המשתמש למרות שתנאי העסקתם כעובדי קבלן עדיפים בשל הרצון ליצור שוויון במקום העבודה.  
לפסק הדין המלא


ע"ע (ארצי) 137-08 מטין אילינדז נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנים בע"מ

עובדי בנין שהעסקתם אצל הקבלנים הסתיימה עקב החלטת הממשלה על הקמת תאגידי כח אדם שיהיו רשאים בלעדית להעסיק עובדים בענף – זכאים לפ"פ גם אם המשיכו לעבוד באותו מקום פיזי (ישום הלכת דינמיקה, בשינויים המחויבים).
לפסק הדין המלא 


ע"ע (ארצי) 432/07 פלוני נ' אלמונית ואח'

חילוקי דעות בין 3 שופטים בהקשר לשאלה אם הטרדה מינית מסוג הצעות חוזרות ונשנות חייבת להתפרס על מקרים נוספים או תתכן גם באירוע אחד. פליטמן ואדלר חושבים שיש צורך בהסלמה (אם כי פליטמן מבהיר שבמקרה זה, בגלל יחסי מרות – הייתה הטרדה גם בהצעה בודדת); צוק סבור שדי באירוע אחד אם יש בו הכמה הצעות. אין הכרעה!
לפסק הדין המלא


סק (ת"א) 567/09 ההסתדרות הכללית-הסתדרות המעו"ף – מרכז השלטון המקומי בישראל
משהתקיים הליך היוועצות מלא בין המעסיק לבין ועד עובדים בהתארגנות ראשונית לגבי רה-ארגון מתוכנן אצל המעסיק הרי שיש מקום לבטל את הצו הזמני שניתן לשמירת המצב הקיים.
לפסק הדין המלא


תע"א (י-ם) 3277-08 רוזנפלד נ' אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ

סמנכ"ל משאבי אנוש שמכיר את נוהלי הפיטורים ובחר שלא לטעון בזמן אמת לפגמים בהליך לא זכאי לפיצוי בגינם כעת.
לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 2459-06 אסף ג'ינו נ' טרנספורמר תוכנה בע"מ ואח'

משלעובד, מתוקף תפקידו (מנכ"ל) הייתה שליטה על רישום החופשה, יש לדחות תביעתו לפדיון חופשה למרות שהמעסיק לא יכול להוכיח את יתרת ימי החופשה.
לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 2325-07 רויטל הירש נ' חברת פורסייט טריגר

העברת התובעת מחדר עבודה פרטי לחדר עבודה משותף עם שותף אין בה משום הרעת תנאים המזכה בפיצוי פיטורין- משמדובר במעבר זמני עד למעבר הנתבעת לבניין משרדים מרווח יותר בו יינתן לתובעת חדר עבודה פרטי.

לפסק הדין המלא


ס"ע (חי') 29995-02-10 דייאב נ' המכללה האקדמאית הערבית לחינוך בישראל

הסכמת התובעת לעבוד בתפקיד נכסף בעיתות מצוקה כלכלית ולתקופה מוגבלת אין בה כדי להפיק את התפקיד לכזה שהולם את הוותק שלה, ניסיונה ומעמדה בנתבעת. על כן החלטת הנתבעת להעבירה בלעדית לתפקיד הנכסף, הינה בלתי סבירה וחסרת תו"ל.
לפסק הדין המלא 


בג"צ 1046/09 סניה מני ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי

כוונת הוראות החוק בחוק המל"ל להחיל את הפטור מחובת תשלום דמי ביטוח על "עקרות בית" (קרי נשים) אינה משתמעת לשתי פנים ואין להרחיב את תחולתה גם על עקרי בית (גברים). אף אם קיימת הפליה בהוראת החוק, ההפליה נעשית בחוק, מידתית וסבירה. יחד עם זאת, בית המשפט קרא למחוקק לבחון את האפשרות להשוואת הדין בין הנשים לגברים. עוד נתבע כי חקיקה המתנה לנשים יתרון בהישארות בבית על פני גברים אנכרוניסטית ומיושנת ואף פוגעת במשפחות בהן האישה היא המפרנסת (שכן היא לא נהנית מההטבה שמעניק החוק).

לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 10203-07 גינדי וולדברג נ' אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל פול בע"מ
גרפיקאי שהועסק כקבלן וחתם על חוזה עם סעיף גדרון והפסיק עבודתו, הוכר כעובד חברת היי-טק ולא חויב בהשבה גם משום ששכרו הקבלני לא עולה משמעותית על שכר שכיר (היה פער של 50%) וגם משום שלא הוחתם על סעיפי גדרון לכל אורך ההעסקה.

לפסק הדין המלא


ס"ע (נצ') 2773-08 בן הרוש שמעון נ' משרד החינוך – מדינת ישראל

פרשנות תכליתית של ההוראה בתקשי"ר המחייבת תשלום שכר לעובד בעד תקופת מעצרו או מאסרו אם זוכה בדין, כך שהזיכוי מתייחס הן להליך הפלילי והן להליך המשמעתי. הבטחת התובע שלא לשוב לעבודה בהתאם להמלצת ביהמ"ש – אין בה כדי לנתק את יחסי העבודה בין הצדדים מקום בו לא היה ביטוי חד משמעי של הכוונה שלא לחזור לעבודה; מצד שני, לא נפסק שכר בגין התקופה שלאחר הזיכוי (בה התובע לא עבד).
לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 10668-07 לודה בוצ'ומנסקי נ' און-ליין סחר ושיווק (פ"ת) מילניום בע"מ

הפחתה מהותית בשכר העובד הנובעת מהחלטה (הגם שסבירה והגיונית) של המעסיק להפסיק את ההתקשרות עם אחד מלקוחותיו – מצדיקה את התפטרות העובד בדין מפוטר. אולם, אין מדובר בהפחתה כאשר לעובדת לא הובטח לעבוד עם לקוח מסוים וממילא רמת שכרה לא הייתה קבועה.

לפסק הדין המלא


עת"מ (מחוזי) 25692-04-10 וייס נ' עיריית פתח תקווה ואח'

ישום הלכת שלג לבן משזוכה במכרז שהצעתו חרגה מהאומדן אינו נותן הסבר מניח את הדעת כיצד יעמוד בדרישת תשלום שכר מינימום לעובדיו, הרי שיש לקבוע כי נפלו פגמים בשיקול הדעת של העירייה בבחירתו ולפסול את המכרז.
לפסק הדין המלא ס"ע (ת"א) 233-07-10 וואן מוצרי תוכנה בע"מ נ' יהב ואח' 
משמחשב הוחזר לחברה ע"י עובד לאחר יעוץ משפטי ומשהיה לו הזדמנות למחוק קבצים, לא נפגעה פרטיותו.
מידע ספציפי על העדפות הלקוחות במישור העסקי הוא מידע סודי בר הגנה: העובדה כי המדובר במתחרה מצדיקה מתן צו מוגבל ללקוח מסוים למשך חצי שצמצום התניה החוזית).
לפסק הדין המלא


בר"ע (ארצי) 29285-05-10 מיכאל דוניבסקי ו-20 אח' נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ואח'
לא ניתן צו המונע חתימת הסכם קיבוצי לבקשת גמלאים משלא הוכח שהקבוצה מייצגת את הכלל ומשלא הוכחה פגיעה בזכויותיה ולא מוצו הליכים פנימיים.
לפסק הדין המלא


תע"א (ת"א) 2996-09 פנינה מור נ' חברת דואר ישראל בע"מ
משהתובעת ריצתה את העונש המשמעתי שהוטל עליה, אין הנתבעת זכאית להמשיך ולנצל את תוצאות הענישה לעד ולהעסיקה בתפקיד שאינו תואם את כישוריה. יחד עם זאת, אין לתובעת זכות קנויה לחזור לתפקידה הקודם מבלי להעמיד את כשירותה הנוכחית לתפקיד, ע"י התמודדות במכרז.
לפסק הדין המלא

משניתנו לעובד מספר הזדמנויות לפעול על פי המדיניות שקבע המעסיק וזה סרב הרי שאין מקום לאכוף את יחסי העבודה למרות שאין חולק על כישוריו הטובים של העובד ניתנה לעובד הזדמנות של שבוע להודיע כי הוא מקבל את המדיניות ואז יבוטל הליך הפיטורין.
לפסק הדין המלא 


תע"א (ב"ש) 2227-08 אינטל אלקטרוניקה בע"מ נ' דן

יש לחייב עובד בפיצוי על סך 15,000 ₪ בגין חוסר תום לב בשל סירובו להשיב כספים שקיבל למרות שלא היה זכאי לכך.
לפסק הדין המלא 


ס"ק (ת"א) 157-07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' טלרד נטוורקס בע"מ

הרשעה משמעתית בעברות חמורות ע"י בעל תפקיד בכיר מצדיקה עונש חמור של פסילה משירות לצמיתות. לעניין הרשעה בפלילים יש להבחין בין השתיינות העבירה, לבין מחיקתה מרישום פלילי; רק המועד השני הוא מועד בו הלה "תקנת השבים" - מחילה לחוזרים בתשובה.
לפסק הדין המלא 


תע"א (ת"א) 11488-09 גל אורון נ' אורסוס סולושיינס (ישראל) 99 בע"מ ואח'