עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עב (ת"א) 5718/09 גאולה גלם – צוות 3 ניקיון ושירותים כלליים 1992
אישור הסדר פשרה כתביעה ייצוגית באופן היוצר מעשה בי"ד, על אף קיומו של הסכם קיבוצי וארגון יציג.
לפסק הדין המלא


ע"א (חי') 2363/08 ששון בני – צים-שירותי ספנות משולבים בע"מ
על פניו פיטורי עובד בהליך משמעתי אינם מחייבים הסכמת ההסתדרות, על פי ההסכם הקיבוצי החל, ודי בהסכמת הועד; גם אם הופר ההסכם הקיבוצי – משמדובר בתביעת פרט, בהליך תואם את ההסכם ולא נפגעו כללי צדק טבעי – אין מקום לתת סעד אכיפה.
לפסק הדין המלא

 

עב (י-ם) 1265/09 רונן תורג'מן – שחק אבטחה שמירה ושירותי משרד בע"מ
קיום הסכם קיבוצי לא מונע ככלל הגשת תובענה ייצוגית; רק מקום בו עילת התביעה מוסדרת בהסכם קיבוצי – לא ניתן לתבוע בגינה בתובענה ייצוגית. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נדחתה בעניין דנן.
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 356/07 י.ב.מ ישראל ב"ע – מנחם פלוק
כאשר לשון החוזה ברורה, יש ליתן לה משקל מכריע בפרשנות החוזה. המנהלים שקיבלו הלוואה מי.ב.מ לא הביאו ראיות שבכוחן לשכנע כי אומד דעת הצדדים היה מנוגד ללשון הברורה של חוזה ההלוואה. עפ"י לשון החוזה, המנהלים ישאו בתשלום הפרשי הריבית וההצמדה עבור הלוואות שקיבלו. ניתן משקל למעמדם הבכיר של המנהלים ולכֹח המיקוח בעשיית ההסכם.
לפסק הדין המלא

 

בש"א (ארצי) 63/09 מנחם רוזנר – אורט ישראל ואח'
לנילון זכות ערעור על פסק דין בו נקבע כי הטריד מינית, אף שלא היה צד להליך, לאור הפגיעה בזכויותיו עקב הכרעה זו.
לפסק הדין המלא

בש"א (י-ם) 1295/09 מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
לבורר על פי חוק הספורט אין סמכות לדון בתביעות מכֹח חוקי מגן; ביה"ד מוסמך לדון בכל התביעות בין בעלי התפקידים בקבוצת ספורט לקבוצה, אך כאשר עיקר התביעה אינו קוגנטי – אין מניעה כי התביעה תידון בבוררות, למעט החלק הקוגנטי בו ידון ביה"ד.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 3347/07 זליגמן לאוניד – ר-צ פלסט בע"מ
משהוכח כי סוכם עם עובד על שכר כולל שעות נוספות (למרות שלא הוצג הסכם בדבר שכר כולל) – נדחתה תביעתו לגמול שעות נוספות.
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 3014/07 ישראל רחמים – הקרן הקיימת לישראל
הוראה בהסכם קיבוצי הכוללת פגיעה בזכות קניינית של עובד תפורש בצמצום; כספים שהוקפאו מאוכלוסיית עובדים מסוימת צריכים לחזור לאותה קבוצה (ולא לעובדים אחרים).
לפסק הדין המלא

עא (חי') 1172/06 כהן גבריאל – אליאנס חברה לצמיגים (1992) בע"מ
הפרשת כספים לפיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק, על השכר שהוגדר בהסכם – פוטרת מתשלום הפרשי פיצויי פיטורים.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 754/05 אברהם קוריצקי ואח' – מדינת ישראל, הממונה על הגמלאות במשרד האוצר ואח'
הסכם רציפות הזכויות נסוג בפני הוראות סותרות בתקנון האחיד של הקרנות הותיקות, לפיכך, המשכורת הקובעת לפנסיה תחושב לפי שיטת ממוצע, ולא לפי המשכורת הגבוהה יותר במוסד המשלם.

לפסק הדין המלא

ברע (ארצי) 135/08 נזריה אחמד דרויש אלוערי – חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ

למרות פגמים בהליך השימוע וההיוועצות (שנוהלה רק לאחר הפיטורים ורק לגבי שיעור הפיצויים) – אין מקום למתן סעד של אכיפה, בשל העובדה שהפיטורים היו משיקולים ענייניים ובשל חלוף הזמן. נפסקו 150% פיצויי פיטורים.

לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 1754/07 חולודוב מיכאל – אשפלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
עובד זכאי לפיצוי בגין אי הגדלת שכרו כפי שנקבע בהסכם עבודה, רק מהיום בו הלין בפני מעבידו על אי הגדלת שכרו, ולא עבור כל תקופת העבודה בה לא הוגדל שכרו כמוסכם.
לפסק הדין המלא

עב (חי') 399/01 הדסה ביטון – חברת לינת הצדק בית-דינה חיפה

ערך שעת עבודה נקבע לפי היקף משרה רגילה אצל המעביד (ולא בהתאם לחלקיות משרה של עובד כזה או אחר).
לפסק הדין המלא


עע (ארצי) 659/07, 660/07 צים חב' השייט הישראלית בע"מ – אורי לוי

משתכלית השימוע הושגה, ומשזכות השימוע בפיטורי צמצום מוגבלת – אין מקום לערוך 'טקס' שימוע אם אין בכך צורך.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 712/07 מנשרוף שמשון – חיים גלנצר

מתמחה במשרד שמאות מקרקעין הוכר כעובד בתקופת ההתמחות וכקבלן עצמאי לאחר סיומה, לאור עצמאותו, ושונות בינו לבין השכירים ובהיותו בעל כוח מיקוח ממשי.
  לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 131/07, בש"א 461/07 גלעד גולדברג ואח' – אורטל שירותי כח אדם בע"מ ואח'

הגדרת "מעסיק ציבורי" עשויה להשתנות מהסכם קיבוצי אחד לאחר; חברה ממשלתית הוכרה כשייכת למגזר העסקי; פרשנות הסכם קיבוצי באופן התואם את תכלית חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם, כך שההסכם לא חל על עובדים בעבודה צמיתה.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 696/07 ברזילי מזרחי נ' אי סי איי טלקום בע"מ

לא נפסק פיצוי בגין אי קיום שימוע לעובד שפוטר ע"י מעביד פרטי לאור החידוש שבהלכות השימוע אצל גופים פרטיים ולאור העובדה שהביע אי שביעות רצון מהתנהלות החברה, שהביאה לפיטוריו.
לפסק הדין המלא


עא (חי') 4216-07 ביטון דורון – טבעול (1993) בע"מ

ראיות נסיבתיות והעדר גרסה פוזיטיבית מצד עובד ביחס לאירוע גניבה בו נתפס, בנוסף לסתירות בעדותו – מבססים הוכחה לגניבה ומצדיקים שלילת הודעה מוקדמת ומחצית פ"פ, כפי שהוחלט ע"י הנתבעת; אי מתן משקל להחלטת המשטרה שלא להגיש כתב אישום.
לפסק הדין המלא

בש"א (ת"א) 2807/09 תמיר פישמן השקעות בע"מ – דרור קרני

לא ניתן להגיש כראיה בדיקת פוליגרף, אלא בהסכמת שני הצדדים. בהעדר הסכמה מדובר בראיה לא קבילה.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 491/08 סוהא סארג'י – קופת חולים לאומית

שינוי בסדרי העבודה שפגיעתו בעובד היא מידתית, והעובד מסרב לקבלו – מצדיק פיטוריו של העובד מן העבודה; בשימוע נדרש העובד להשמיע עמדתו באשר להשלכות השינוי על נסיבותיו האישיות, ולא בנוגע לעצם השינוי.
לפסק הדין המלא

סק (ארצי) 13/08 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות – משרד האוצר ואח'

התחייבות המדינה במסגרת מו"מ קיבוצי, שהיוותה בסיס לסיומו של סכסוך עבודה ושהצד השני הסתמך עליו, ושהתקיימו כל מבחני הפסיקה לאכיפתה, היא התחייבות שלטונית שיש לפעול על פיה.
לפסק הדין המלא

בש"א (נצ') 4980/08 זאיד הייב – רפקור חברה לקירור בע"מ

כל עוד פוטר עובד אצל מעביד פרטי משיקולים ענייניים ובתֹם לב – לא יתערב ביה"ד בהחלטה, גם אם הפיטורים נועדו בנוסף להעביר מסר לעובדים אחרים; לא ניתן לצפות ממעביד להתייחס לעובד בעת שימוע כאל "דף חלק"; נפסק פיצוי של שכר חודש אחד בגין קיום שימוע מאוחר.
לפ סק הדין המלא

בש"א (נצ') 2688/05 לילך אלול – פלאפון תקשורת בע"מ
פסיקת פיצוי בסך 120,000 ₪ בגין הפרת חוק הטרדה מינית בעבודה, בנוסף לסך 50,000 ₪ בגין נזק לא ממוני, וכן 120,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין, לעובדת פלאפון שהוטרדה מילולית ע"י ממונה (לא ישיר), שניסה לטייח הפרשה, לקנות עדויות ואף הביא לפיטוריה מן העבודה ללא סיבה של ממש.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 4805/08 איתמר אבן זהר ו-486 אח' – קופת התגמולים לעובדים האקדמיים של אוניברסיטת תל אביב (1965)

התנהלות לקויה של מעביד בהבטחת זכויות עובדיו לפנסיה תקציבית אינה מצדיקה מתן צווים נגדו או נגד המדינה ליצירת בטוחות לתשלום הפנסיה; מדובר בנושא הנתון למו"מ כלכלי ישיר בין הצדדים ליחסי עבודה.
לפסק הדין המלא