עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2009

עב (ב"ש) 1453/08 גור זהבה – עיריית קריית גת
על אף הפגיעה בעקרון השוויון ואי עמידת התובעת בדרישת ההשכלה במכרז, משכהנה בתפקיד זה שנה ומשהעירייה ידעה על אי הכשירות ומשהוכחה התנכלות כלפיה – אין מקום לביטול תוצאות המכרז.
לפסק הדין המלא


סק (חי') 18456-07-09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- מרחב משולש צפוני וועד עובדי העמותה – עמותת אלאנואר לקידום מעמד האישה

ביטול פגיעה ביו"ר ועד עובדים (הפחתת היקף משרה) משלא הוכחו שיקולים ענייניים בהחלטה של צמצום משרה.

לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 628/07 ליאוניד טיומקין נ' פלונית

בנסיבות בהן מועסקת העובדת בזנות, אין חובה להוכיח את הסכום המדויק שקיבלה הזונה ומסרה לסרסור, אלא על ביה"ד להעריך את הסכום ע"פ הראיות שבידיו. נפסק "שכר ראוי" בסך 45,000 ₪.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 806/06 משה זעירא – אוניברסיטת בר אילן

אין להאריך את תקופת ההתיישנות שבחוק כאשר יש בכך לפגוע בזכויות הדיוניות של המעביד; פרשנות מצמצמת לתקופות ההתיישנות המקוצרות בחוקי מגן; הליך שלא שולמה בגינו אגרה- כאילו לא הוגש.
לפסק הדין המלא

סע (חי') 16028-08-09 אלכסנדר פודולסקי – בטחון לאומי (1992) ע.נ. בע"מ
אכיפת יחסי עבודה בסעד זמני – מקום בו הוכח לכאורה, כי המעביד מפטר את העובד בחלוף 8 חודשים על מנת להימנע מתשלום זכויותיו הסוציאליות.

לפסק הדין המלא

עב (חי') 2509-04 עותמאן נור – מועצה מקומית מג'ד אל כרום – עיריית אלשאג'ור

לא נפסקו פיצויי הלנת שכר ל'נבחר ציבור' בין היתר בשל אחריותו לגרעון של קופת העירייה ובשל המעמסה על התקציב הציבורי.
לפסק הדין המלא

תא (ת"א) 1616/04 שרף מיכאל – אסותא-מרכזים רפואיים בע"מ

הוטלה חובת זהירות על מעביד כלפי עובד שסבל מהתנכלות של חבריו לעבודה על רקע היותו "שובר שביתה", ועקב כך לקה באוטם שריר הלב.
לפסק הדין המלא

סק (חי') 11078-08-09 ההסתדרות הכללית החדשה והסתדרות המעו"ף מרחב כרמיאל – עיריית אלשאג'ור

ניתן לעשות שימוש בעובדים קיימים (שאינם חלק מן השובתים) במסגרת שביתה ע"מ להבטיח מתן שירות חיוני לציבור, לרבות להכשירם לביצוע תפקיד אחר, ובלבד שלא יורשה שימוש לצורך כך בעובד שובת.
לפסק הדין המלא

בשא (ת"א) 5732/09 ד"ר יפה סקלי ו-30 אח' – מדינת ישראל, משרד החינוך

במסגרת בקשה לסעדים זמניים לא יקבעו בנקל ממצאים הסותרים את התנהגות הצדדים בפועל (במקרה זה ממצאים הסותרים את זהות המעביד).
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 10908/04 עופר יחזקאל ואח' – ס.כחילה בע"מ

עובדים בכירים שהקימו עסק מתחרה תוך כדי עבודתם והתפטרו לשם הפעלתו – חויבו בהחזר מענק פרישה שקיבלו וכן בתשלום פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום כולל של 17,000 ₪; בשל הוכחת סוד מסחרי (שימוש בפרטים שקובצו על הלקוחות שזה יתרון וקיצור דרך) ובשל התנהגות חסרת תֹם לב והפרת סעיף אי התחרות ושמירת הסודיות בחוזה העבודה.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 234/08 מועצה דתית-רבנות אזורית-מרום הגליל – הרב דוד אלבז

משהנושא שנדון בבוררות אינו זכות מכֹח חוק מגן, ומשהעובד לא עורר את שאלת הסמכות בתחילת ההליך – אין מקום לביטול פסק הבורר; פרשנות מרחיבה של שטר בוררות.
לפסק הדין המלא


עסק (ארצי) 60/90 המועצה המקומית מזכרת בתיה – הסתדרות המעו"ף
הטענות כלפי העובד היו במישור המשמעתי, על מנת לפטרו היה צורך בהגשת תובענה לביה"ד למשמעת; הוצאה לגמלאות אינה תחליף להליך משמעתי ולכן בטלה.

לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 499/07 ד"ר יאיר אלפרין – סיפן מוליכים למחצה בע"מ
לא הוכח כי לעובד היה 'אשם תורם' בהפרת חוזה קצוב ולכן, לכאורה, היה זכאי לפי החוזה למימוש האופציות לא במועד בו פוטר, אלא במועד תום התקופה הקצובה; מכיוון שבמועד זה לא הודיע על מימוש והמתין עד לתום בירור התביעה- פקעו האופציות.
לפסק הדין המלא

עע (ארצי) 328/07 ישראל אטיאס – רשות שדות התעופה בישראל
כאשר שירות מוּקר החוצה מסיבות אותנטיות – מעבידם של העובדים הוא מפעיל השירות; הפיקוח ע"י עובדים בכירים של מקבל השירות לא יוצר יחסי עבודה.

לפסק הדין המלא

בש"א (ת"א) 5298/09, עב 2073/07 עודד רובין – חברת תשתיות נפט ואנרגיה
ניתן להגיש דו"ח איתוראן לגבי נסיעותיו של עובד במהלך יום העבודה; מעקב אחר עובד לאחר שעות העבודה יהווה כנראה פגיעה בפרטיות.
לפסק הדין המלא

עב (נצ') 1555/06 רותי הורביץ – עמותת בית חנה
על אף פגמים חמורים שנפלו בפיטורי עובדת, שנבעו מעילות סרק – בשל העובדה שמדובר ביחסי עבודה עכורים במוסד חינוכי – לא ניתן סעד אכיפה; נפסק פיצוי על סך 18 משכורות, הגם שלא נתבע סעד כספי.
לפסק הדין המלא

עב (חי') 482/06 פרחאת מוהיבה – עיר הכרמל
פסיקת פיצוי לעובדת שניתנה לה הצעה על יציאה לפנסיה מוקדמת בסמוך מאוד למועד הפרישה, ובטרם קבלת אישור להוצאתה לפנסיה, בשל סיום העסקה שלא כדין

לפסק הדין המלא


ס"ק (ב"ש) 1006/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מרחב אילת – מלון נופש מוריה בע"מ
ביטול פיטורי עובד בחוזה אישי שפעל להקמת ועד,  משלא הוכחו עילות פיטורים ולאור סבירות פיטוריו להתארגנות.

לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 3588/06 עו"ד ענבר לב – גלובקול תקשורת בע"מ
יועץ משפטי אינו 'בתפקיד הנהלה' משום שאינו קובע מדיניות של החברה; מאידך – מדובר בתפקיד אמון אישי; בגין תקופה שקדמה למינוי לא קמה זכאות לגמול שעות נוספות משהדיווחים הידניים שהוצגו לא היו מהימנים ולאור חוסר תום הלב של התובעת.
לפסק הדין המלא

עב (נצ') 1967/04 נטשה זליג – בית הספר המשותף מקיף אורט אנה פרנק
הרעה מוחשית בתנאי עבודה אינה הפרת חוזה; אם נבעה ממניעים לגיטימיים, לעובד הזכות לבחור בין התפטרות או המשך עבודה; כאשר הסיבה לשינוי היא מוצדקת (כאן – חסכון בהוצאות) – לא מגיע פיצוי כלל!

לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 1856/07 רדאי טגבו אברהם – אצגה שירותי בניה והנדסה בע"מ
פושט רגל שניסה להסתתר מאחורי חברת קש – הוכר כמעביד של פועל בניין מכֹח דיני השליחות.

לפסק הדין המלא

סק (י-ם) 11/09 המוסד לביטוח לאומי – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי המדינה
שביתת עובדי המל"ל על רקע כוונה לביצוע שינויים ארגוניים היא לגיטימית, בשל הפגיעה בציבור חלש – אי קבלת קהל אינה מידתית; שאר הפעולות שפוגעות במעביד – מותרות.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 300164/99 איתנה ניב ו-51 אח' – שירותי בריאות כללית
תקופת ההתיישנות לטענת אפליה תמנה מיום החתימה על ההסכם המפלה – ולא במועד הפרישה בפועל, שכן אז כבר צמח לעובד "כוח תביעה"; ההסדר הראוי במקרה דנן הוא פסיקת פיצוי לתובעות בגובה הסכומים המגיעים להן ללא הסעיף המפלה שחייבן לפרוש בגיל 60; הוראות הסכם הפרישה שאינן נגועות באפליה – ימשיכו לעמוד בתוקפן;  חתימת התובעות על הסכם פרישה שמתנה על זכות קוגנטית – לא נגועה בחוסר תום לב.
לפסק הדין המלא

עב (נצ') 1505/05 מרסל לוי – עיריית בית שאן ואח'
אין לחייב גוף מתוקצב לשלם לעובדת חריגות שכר, אולם משהוברר כי רק עובדת זו הופלתה לרעה משיקולים זרים – נפסק לה פיצוי בסך 20,000 ₪ על נזק לא ממוני.
לפסק הדין המלא

עא (חי') 920-08 פנחס קורן נ' חברת חשמל לישראל בע"מ
משטענות עובד שפוטר נשמעו בהזדמנויות קודמות ומשנתנה הסכמת הוועד לפיטורים וממילא לא היו בפי העובד טענות חדשות להשמיע- לא נפל פגם באי קיום שימוע נוסף לפני פיטורים; העובד אמנם פוטר יום לפני גיל 40, אלא שהוא משך את הזמן עד למועד זה במטרה לנסות לקבל פנסיה.
לפסק הדין המלא