עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עדמ 18/06 דנדינו מרכז טכסטיל לאופנה בע"מ- ילנה ויבלי
צמצום והבהרת הלכת רמתא- הזכאות לפיצויי פיטורים בחילופי מעבידים איננה אוטומטית, במקום שבו המנהלים ובעלי המניות נשארו זהים והובטחה שמירה על תנאי ההעסקה- אין זכאות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים במסגרת סעיף 11(א) לחוק.
לפסק הדין המלא

עב 8704/06 פיטוסי נדב- B-IN בוגין ספורט סנטר מרכזי ספורט וכושר בע"מ
פסיקת פיצוי בסך 30,000 ש"ח למדריך כושר שפוטר בגלל שהעדיפו להעסיק מדריכה בחדר הכושר; נפסק כי גם אם היה חוסר שביעות רצון מתפקודו, עדיין אין בכך לשלול את ההפליה.
לפסק הדין המלא

עע 624/06 קרן גמול השתלמות למורים וגננות בע"מ- ד"ר יהודה מוטעי
עובד המועסק ע"י שני מעסיקים ביותר ממשרה אחת רשאי לצבור כספים ב-2 קרנות השתלמות במקביל (קרן לכל משרה!).
לפסק הדין המלא

עב 1841/06 עו"ד רפי הובר- מ"י- פרקליטות מחוז דרום
לא נפל פגם בהליך שימוע שבוצע לרשם הובר; לא רק שגולו לו כל המסמכים, אלא שהגיעו לידיו מסמכים שלא אמורים להיות ברשותו ולכן לא ישמע בטענה בדבר חוסר מידע; עובד לא יכול להפוך את השימוע לתהליך אינסופי שימנע פיטוריו.
לפסק הדין המלא

עב 3265/05 רביבו אבלין- נעמת- תנועת נשים עובדות ומתנדבות
משמוצו זכויות עובד עפ"י חוזה העבודה (ימי מחלה) והוא קיבל את כל המגיע לו- ואינו שב לעבוד משום שאינו מסוגל- יש לראות בכך התפטרות (על אחת כמה וכמה כאשר קיבל מכתבים מהמעביד בנוגע לחזרתו); עובד לא יכול לצפות שהמעביד ימתין לשובו עד בלי די.
לפסק הדין המלא

עב 2505/02 חנאן מוגרבי- אודין גלית טכסטיל בע"מ
משהובאו ראיות לכאורה על חוסר תום לב בשימוש במסך ההתאגדות- עובר הנטל לבעל המניות להראות כי פעל בתום לב; משהופסקה פעילות החברה ללא הבטחת זכויות העובדים- יש מקום להרמת מסך.
לפסק הדין המלא

עב 1449/04 בר יוסף יוני- תרביות רה"ן (1998) בע"מ
סוכן שיווק שבחר להיות עצמאי ונהנה מיתרונות עקב כך (לא נדרש להיתר עבודה ממשרד החקלאות, יתרונות מס וכו') מושתק מלתבוע בדיעבד כעובד, שכן חוסר תום ליבו גובר על הסטטוס! הנטל להוכיח שחוזה קבלני נחתם בכפייה- על הטוען לכך.
לפסק הדין המלא

עב 1863/04 משה גבאי- משה הרוש
כאשר המשכורת הקובעת לפי צו ההרחבה החל על העובד כוללת פרמיה של 50%, שיש בה להגדיל את שיעור פיצויי הפיטורים, אין להחיל הגדלה זו על עובד ששכרו גבוה ממילא שכן תכלית הצו היתה לשפר תנאיהם של עובדים ששכרם נמוך.
לפסק הדין המלא

עב 7636/07 דוד קורנבלוט- מ"י- משרד החוץ
העברת עובד מאחד מתפקידיו עקב היעדר כישורי ניהול לאחר שימוע- אינה מצדיקה מתן סעד אכיפה על אף שאינה נקייה מפגמים; יש להעביר לעובד מסמכים ששמשו בהחלטה להעבירו, אולם אי גילוי מלא במקרה דנן אינו פוסל את ההליך, באשר ניתנה לעובד אפשרות להתגונן; קבלת החלטה ע"י ממונה לא ישיר על בסיס חוות דעת ממונים ישירים הינה חלק מתהליך ניהולי, וברור כי ביסוד ראיות ההעברה ישנן תלונות נגד העובד; האבחנה בין "דעה מוקדמת" ל"דעה קדומה".
לפסק הדין המלא

עב 7002/04 חברת דאטה פול בע"מ- יניב טכנולוגיות מדיה בע"מ
רשימת ספקים שהיו מוכנים לעבוד בניגוד למגבלות ההפצה הינה סוד מסחרי בר- הגנה ועל כן השימוש בו ע"י עובדים לשעבר בתום תקופת העבודה, תוך הקמת חברה מתחרה מהווה גזל; נפסק פיצוי בשיעור זהה בגין הפרת חובת תום הלב.
לפסק הדין המלא

עב 8282/04 אריאלי רונית- בנק לאומי לישראל בע"מ
עובדת בנק שהוחזרה לעבודה לאחר 8.5 שנות השעייה כתוצאה מחקירה משטרתית- אינה זכאית להיות מקודמת כאילו עבדה בפועל כל התקופה, אולם יש להתחשב בהשעייתה כשיקול לזכותה בעת שיבוץ עתידי.
לפסק הדין המלא

עב 6827/02 רונן כהן ו-10 אח'- חברת החשמל לישראל בע"מ
פיטורי עובדים ארעיים בתום תקופת הארעיות נעשו כדין ותואמים את מתכונת ההעסקה שנקבעה בהסכמים הקיבוציים החלים (בעקיפין- אישור פיטורי עובד זמני מהסיבה שלא רצו לתת לו קביעות.
לפסק הדין המלא

סק 233/07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- ידיעות אחרונות בע"מ
מעביד חייב לקיים היוועצות עם ארגון עובדים בטרם ביצוע פיטורי צמצום גם אם לא קיימת חובה כזו בהסכם הקיבוצי החל על הצדדים; החובה כוללת מסירת מידע ושמיעת הארגון, לא זכות וטו על הפיטורים. משהוכח קיום החובה- אין מקום למניעת הפיטורים (גם אם נקלטו עובדים חדשים לעיתון, אין בכך שינוי נסיבות משהוכח כי אלו לא באים במקום המפוטרים). היעדר חובה למסור לארגון עובדים כל מידע, והסתמכות גם על מידע שהגיש ארגון העובדים בעצמו.
לפסק הדין המלא

עע 170/07 כרדי מאג'ד- בית חולים הרצוג
יתכנו מקרים בהם הצעת מעביד לעובד שפוטר בנסיבות חמורות להגיע להסדר שיחסוך הליכים משפטיים במסגרתו יוותר המעביד על הגשת תלונה והעובד יוותר על המשך עבודתו, תחשב הצעה תקפה; במקרה דנן הושגה הסכמת העובד בכפיה ולכן אין לה תוקף.
לפסק הדין המלא  

בשא 2424/07 משה אילנה- הועדה לתכנון בנייה גליל מזרחי
גם אם מסמך מסוים לא יכול לשמש ראיה בהליך משפטי עפ"י הוראת חוק ספציפית- אין בכך כדי למנוע מהצד השני עיון באותו מסמך.
לפסק הדין המלא

עב 6678/04 חברת הדקה ה-90- לבל דוד
דחיית תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת חובת סודיות של מנכ"ל שהקים עסק מתחרה, משלא הוכרו קיומם של סודות מסחריים ברי הגנה; חיוב המנכ"ל בתשלום 3 חודשי הודעה מוקדמת כפיצוי על הפרת חובת תום הלב וניצול תקופת ההודעה המוקדמת לצורך הקמת עסק מתחרה.
לפסק הדין המלא