עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עע (ארצי) 456/06 אוניברסיטת תל אביב- רבקה אלישע
סעד האכיפה איננו הסעד המרכזי גם בפיטורים שנעשו שלא כדין, ואף בנסיבות קיצוניות. סעד זה ינתן רק כאשר ניתן יהיה להתגבר על הקושי שביישום יעיל שלו.
בנסיבות המקרה: חלוף הזמן, ביטול התקן לתפקיד והקושי הממשי ביישום יעיל של סעד האכיפה- לא יינתן סעד זה.
דאגה לתפקוד תקין של יחידה באוניברסיטה היא שיקול סביר ואף חיוני בהחלטות הנהלת המוסד להפריד בין עובדת בכירה או מקצועית לבין הממונה עליה.
פגמים קיצוניים ויוצאי דופן בנסיבות הפיטורים יצדיקו בנוסף על פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, גם פיצוי על עגמת הנפש שנגרמה למפוטר.
לפסק הדין המלא 

עב 838/02 ד"ר שינקרבסקי אמיל- מ"י, משרד הבריאות, ביה"ח גליל מערבי
לרופא מתמחה אין זכות להמשיך עבודתו בביה"ח לאחר סיום ההתמחות. עם זאת, המעסיק חייב לקיים לו שימוע לקראת תום ההתמחות לאור האפשרות הקיימת של המשך העסקה כמומחה ופס"ד גוטרמן. כאן נפסק פיצוי כספי בשל הפגמים בשימוע (30,000 ש"ח).
לפסק הדין המלא

עב 1278/06 ופא אסחאק- מדינת ישראל- משרד החינוך
הפרת חוזה קצוב מזכה בפיצוי בגובה השכר+ נלווים, להבדיל מהפרת חוזה למתן הודעה מוקדמת המזכה בשכר בלבד; הפרת החובה למתן הודעה לעובד על אי חידוש החוזה איתו כמוה כהפרת חובת מתן הודעה מוקדמת ולכן מזכה רק בפסיקת שכר.
לפסק הדין המלא

עע 350/07 ראובן גולדברג ושות'- שותפות רשומה- רו"ח יגאל אדמוני
הודעה על פירוק שותפות שנשלחה ע"י שותף רווחים (אשר כלפי העובדים נחזה להיות כאחד השותפים) היא הודעת פיטורים המקנה זכות לפיצויי פיטורים; עזיבת אחד משני השותפים- שינוי מהותי המהווה חילופי מעסיקים ומקים זכאות לפיצויי פיטורים (חזרה אוטומטית על הלכת רמתא!); פירוק שותפות כשלעצמו- סיום חוזה העבודה והקמת זכות לפיצויי פיטורים. החבות- על שני השותפים (גם שותף הרווח).
לפסק הדין המלא

דמ 4643/07 שמואלי עדה- תפקיד פלוס בע"מ
פרשנות סעיף 8.13.4 לצו ההרחבה של ההסכם הענפי- הסעיף קובע בכל מקרה, חובת ביטוח פנסיוני. הביטוי "נהגו לפי הנהוג במקום העבודה" מכוון לזהות הגוף המבטח ולא לעצם החובה לערוך ביטוח, שקיימת תמיד, ובהעדר אפשרות לבצעה יש לבצעה בקירוב.
לפסק הדין המלא

עב 2142/06 עיצאם מוחמד אשכנתנא- עז- רום מפעלי מתכת בע"מ
תחולת המשפט הישראלי על עובדים פלשתינאים שהועסקו בשטחים, עפ"י מבחן מירב הזיקות (בג"צ גבעת זאב) וע"פ תכלית ההעסקה היעילה (הקטנת עלויות ביחס להעסקת עובדים ישראלים).
לפסק הדין המלא

עב 10034/06 מכון ויצמן למדע- משה בלס
אין להיעתר לבקשה לגילוי מכתבים פרילימנרים כאשר נחשפו פרוטוקולים שיש בהם להעיד על טיב השיקולים בהליך קידום אקדמי וכאשר יש בכך לפגוע בשיטת הקידום הנהוגה; מתן משקל להעדר טענת אפליה; פסילת רעיון בפסיקתא.
לפסק הדין המלא

עב 9723/05 שכנר מירה- עולם הבטחון (חבושה) בע"מ
הכללת דמי נסיעה בשכר הבסיסי. נפסק, על סמך התנהגות הצדדים והיות והתובעת מנהלת החשבונות והאחראית לשכר העובדים, כי הסכימה ששכרה כולל גם דמי נסיעה, למרות שלא היה מסמך בכתב בו הוסכם על כך.
לפסק הדין המלא

עב 4561/03 גם שרה- אוניברסיטת חיפה
משלא הוכח תוכנם של תקנונים אקדמיים יש לדחות טענת התובעת כאילו היא זכאית לקביעות אוטומטית כחברת סגל אקדמי באוניברסיטה.
לפסק הדין המלא

עב 2824/04 רויטל סויסה- לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת
המדינה הוכרה כמעבידה של עובדות שהועסקו ע"י משרד רו"ח, עפ"י מבחני כפר רות. נדחתה התביעה לקבלת מעמד של קביעות למפרע, אולם המדינה חויבה לתת קביעות מיידית. נדחתה תביעת השבה כי לא מדובר בהעסקה מקפחת. נפסק פיצוי בסך 10,000 ש"ח בגין נזק לא ממוני בשל מתכונת ההעסקה הפגומה. 
לפסק הדין המלא

עב 2706/02 אבנצ'יק קלרק- משרד התשתיות הלאומיות
כאשר הסיבות לפיטורי עובד הן משולבות (יחסי עבודה עכורים עקב תלונה שהוגשה בתום לב)- יש לפסוק לו פיצוי עפ"י החוק; מכיון שגם העובד פעל באופן שאינו תקין- נפסק פיצוי על סך 10,000 ש"ח.
לפסק הדין המלא

עע 85/07 נדאל שוויש- גלאט ירושלים מוצרי בשר כשר למהדרין בע"מ
ניתן לשלול פיצויי פיטורים מעובד על סמך ראיות עקיפות (עדות מי שבפניו הודה העובד בביצוע עבירה); ביטול כתב אישום אינו מונע מהמעביד הוכחת העבירות שבוצעו בפני בית הדין.
לפסק הדין המלא

עע 348/06 האגודה למען שירותי בריאות הציבור- גילה אודסקי ואח'
מעביד שבמשך שנים סיפק עבודה לעובדו מחוייב להמשיך לספק לו עבודה באותו היקף ומשלא עשה כן- עליו לפצות את העובד בגין אובדן הפרנסה, וכן בגין אי מתן הודעה מוקדמת (החובה הוחלה למשך חודש בלבד ומשום שהמעבידה מנעה מעובדיה עבודה חלופית).
לפסק הדין המלא

עע 642/06 עמיאל כהן- מפעלי ים המלח בע"מ

תוספת ששולמה לעובד שעבד בסדום וכונתה "תוספת סדום" ללא זיקה למועד תחילת עבודתו בסדום, הינה יצור כלאיים שדומה יותר לשכר יסוד מאשר לתוספת מותנית; משהתוספת הוכחה כשכר לגבי כלל העובדים, יש להכיר בה כשכר גם עבור המערער.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 8709/04 ד"ר מריוצ'ה קרסנר- אוניברסיטת תל אביב
העסקת עובדת מעבר לתקופה מקסימלית שנקבעה בתקנון אקדמי אינה יוצרת מעמד של קביעות ואינה מונעת סיום העסקתה. משלא נשקלה אפשרות לנייד העובדת כחלופה לפיטורים- נפסק פיצוי חד פעמי בסך 50,000 ש"ח.
לפסק הדין המלא