עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב (חי) 2676/03 שבת מירב – הנסון (ישראל) בע"מ
עובדת שלא המציאה אישורים רפואיים כנדרש ע"פ החוק בגין העדרות לצורך טיפולי פוריות – לא זכאית להגנת החוק; הוכח כי העובדת פוטרה בשל משלוח מייל פורנוגרפי ולא בשל טיפולי פוריות.
לפסק הדין המלא

עב (חי) אמירה (נאסר) עאסי- מ"י- משרד החינוך מחוז צפון

חוזה לתקופה קצובה שתם תוקפו עוד לפני שמלאה שנה להעסקת עובדת אינו מצריך היתר פיטורים מהממונה; (ראו הפרשנות לתיקון לחוק עבודת נשים).
לפסק הדין המלא

עב (ים) 2400/05 ד"ר אלחנתי מיכל- המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

העסקה בכתבי מינוי קצובים בהיקף משרה זהה יוצרת ציפיה לחידוש החוזה באותה מתכונת; משהודעה על שינוי המתכונת ניתנה באיחור- נפסק פיצוי חד פעמי בסך 20,000 ₪ (אם כי לא נתקבלה הטענה כי לעובדת זכות קנויה להמשך העסקה באותו היקף).
לפסק הדין המלא

סק 38/08 (חי) הסתדרות העובדים הלאומית בישראל- מרכז אזורי לקשיש עכו

משהוכח כי המעביד הודיע לארגון העובדים על שינוי ארגוני צפוי ואף ניסה להגיע עימו להסכם הבראה- אך הארגון לא שיתף פעולה- אין לומר כי הופרה חובה כלשהי ובכל מקרה אין מקום לתת סעד שמעכב את ישום השינוי הארגוני.
לפסק הדין המלא

עב (י-ם) 1696/05 ד"ר עבד אלכרים חדיג'ה ואח' – מ"י – משרד החינוך ואח'

חיוב תובעים בהוצאות משפט משמעותיות (17,000 ₪) בשל הגשת תביעה נקמנית וקנטרנית.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 1579/06 הטל ריצ'רד- מחלבת נהריה שטראוס בע"מ

מפיץ של מחלבת שטראוס שהיה בעל משאית וקנה משטראוס את קו החלוקה- הינו קבלן עצמאי; רכישת קו חלוקה מעידה על בעלות בעסק.
לפסק הדין המלא

עע 109/08 מרכז החינוך העצמאי לתלמודי תורה- עובדיה בן נון

על מוסד חינוכי פרטי חלות חובות מכח המשפט הציבורי, לרבות חובת שימוע; שימוע לפני השעיה אינו תחליף לשימוע לפני פיטורים; משנפלו פגמים חמורים בפיטורים ניתן סעד של אכיפה- אולם לא סעד של השבה לאותו תפקיד.
לפסק הדין המלא

עב (ים) 1586/06 קאופשטין עמנואל- קרן קיימת לישראל

עובד שמוסיף תנאים לתכנית פרישה מרצון שהוצעה- לא נרשם כמקבל את תנאיה ואם פרש, אין הוא זכאי לתנאי הפרישה שבתכנית; חזקה על עובד בכיר שהבין את תנאי פרישתו והוא מושתק מלטעון אחרת.
לפסק הדין המלא

עב (חי) 570/05 לוי שלמה- סעיד חאלד מריד

אבות זכאים גם להטבה הכספית הכרוכה בקיצור שבוע העבודה (ולא רק לקיצור שעות העבודה), כחלק מ"הזכות ההורית" הקבועה בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.
לפסק הדין המלא

עב (תא) 9465/05 ציפי יעקובי- חברת פרופורציה פי.אם.סי בע"מ

פסיקת 2.5 משכורות לעובדת שנאלצה להסכים לגלות ללקוחות שעברה ניתוח פלסטי, ע"מ לשכנעם לבצע ניתוח, בשל פגיעה בפרטיותה.
לפסק הדין המלא

בשא 3776/08 גדי דקל – מ"י המשרד להגנת הסביבה
 
פיטורי עובד בחוזה מיוחד ע"פ התקשי"ר – אינם טעונים מו"מ ועד העובדים; תמצית פרוטוקול שימוע, מקום בו לא מוקלד פרוטוקול – אינה פוגעת בהליך; שאלון משוב לא תמיד מבטא את איכות עבודתו של העובד.
לפסק הדין המלא

פסק בוררות בעניין: חב' תעשיות חרושת נפץ (1997) בע"מ- מר עזר צלישר (דינה אפרתי)
השעיית יו"ר ועד על רקע ביצוע עבירות משמעת אינה מהווה פגיעה בחופש ההתארגנות בהעדר זיקה בינה לבין ההתארגנות; החמרת הענישה של עובד בשל הסטוריה משמעתית עניפה; אין צורך להוכיח מחדש עבירות הסטוריות, אלא רק את עצם בירורן.
לפסק הדין המלא

עב 9961/05 פורת-קוצר יעל – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
עובדת שיצאה לחל"ת לצרכי לימודים תוך ידיעה שלא שומרים את משרתה – נחשבת כמתפטרת (בעלת זכות לפ.פ.) מכח ההסכם הקיבוצי החל. הזכות לחל"ת כזכות שצריכה לאזן בין האינטרסים של שני הצדדים ליחסי העבודה.
לפסק הדין המלא

עב 2382/06 מיכאל מויאל- ה.ל תיירות בע"מ 
למרות פגמים בהתנהגות המעביד (שדחה מועד תחילת עבודה של מועמד, לאחר סיום שירות המילואים) מכיוון שהוכח כי המועמד לא רצה כלל לעבוד- אין הוא זכאי לפיצוי על פי החוק.
לפסק הדין המלא

עב  1349/06 אינה חי- סלנגו קריסטליין בע"מ
פסיקת פיצוי מכוח החוק בשיעור שכר העבודה עד הלידה, דמי הלידה, השכר עד תום התקופה המוגנת ובנוסף 30,000 ₪ לעובדת שפוטרה בקשר להריונה לאחר 4 חודשי עבודה.
לפסק הדין המלא

עב 2154/05 משה בן אליהו – תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
מעביד החותם הסכם קיבוצי עם הגוף המרכזי של ארגון העובדים לא חייב לחקור אם גוף זה קיים היוועצות פנימית; ההסכם יעמוד בתוקף גם אם נפל פגם בהליך הפנימי וגם אם הועד התנגד לחתימתו, לאור הצורך ביציבות ביחסי עבודה.
לפסק הדין המלא

תא (תא) 44226/06 ביטוח ישיר, אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ- טימותי שגלוב
מעביד אחראי לנזקים שגרם עובדו במסגרת נהיגה במהלך העבודה, גם כאשר נהג העובד ללא רשיון (שלא בידיעתו).
לפסק הדין המלא

עב 2227/04 יעקב ביטון – מ"י משרד הרווחה
 
מי שנתן שירות כולל של טיפול מסויים (ולא רק עבודה אישית שלו) הוכר כבעל עסק עצמאי, שנהנה מחסכון בהוצאות, מענקים ממשלתיים ויתרונות מס; עם זאת, כיוון שהכנסתו צמחה רק מעסקו – נפסקו לו פ.פ. על בסיס הכנסתו הממוצעת בשנה האחרונה לעבודתו.
לפסק הדין המלא

עב (חי) 638/05 פובולובסקי יוליה- מ"י- משרד החינוך
פסיקת פיצוי בסך 12 משכורות למורה שפוטרה בהליך לא תקין, משיקולים שונים מאלו שנמסרו לה ומבלי שנבחנה חלופה תעסוקתית עבודה.
לפסק הדין המלא

עב 2123/04 טולדנו חיים – עיריית נצרת עילית

אימוץ הלכת אלישע לפיה פגמים בהליכי פיטורים (לרבות פיטורי עובד במסגרת צמצומים לאחר כשלון לפטרו בהליכי משמעת) אינם מצדיקים סעד אכיפה, במיוחד מקום בו התפקיד בוטל; פסיקת פיצוי בסך 12 משכורות בגין הפיטורים.
לפסק הדין המלא

עב (בש) 5110/04 אהרונוב אשר ו-38 אח' – בן סימון ו-11 אח'
אין מקום למתן סעד הצהרתי שלא יסיים את ההתדיינות בין הצדדים; החלת העיקרון של השתק פלוגתא על צד זר להליך הינה עניין שבשיקול דעת וכפופה לשיקולים של צדק; שינוי הלכה ומתן תוקף להסכמות במישור הקיבוצי – הינם שיקולים לדחיית טענת השתק פלוגתא.
לפסק הדין המלא

עע 653/07 ג'וינט ישראל ומחלקת ג'וינט חמ"ע בישראל – יורם אברג'ל
התערבות בהליך זמני וביטול סעד אכיפה שניתן ע"י ביה"ד האזורי משלא מדובר בפיטורים שרירותיים ומשהוכח כי אין תפקיד אחר להציע לעובד; ביטול פיטורים בהליך זמני לא גורר בהכרח תשלום שכר.
לפסק הדין המלא

עב 11/07 אל אור אילת תפעול ואחזקות בע"מ – מ"י משרד התמ"ת והממונה על חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א
אבחנה בין קבלני שירותים שמספקים מוצר מוגמר לבין קבלן כ"א שמספק את האנשים שנותנים את השירות, פירוש דווקני וצר של דרישת הרישוי בחוק, על מנת להבטיח את זכויותיהם של ציבורי עובדים חלשים.
לפסק הדין המלא

עב 1396/02 פנחס (רובין) קרצב – אליאנס חברה לצמיגים (1992) בע"מ
מי שעסק בשינוע אשפה ממפעל הוכר כעובד, על אף הסכם קבלני עליו חתם; שכרו לצורך חישוב זכויותיו הינו השכר השכירי; ככלל, אין לבצע השבה אלא אם הוכח כי התמורה הקבלנית עלתה באופן ניכר על השכר + קיום סעיף גדרון (או הצעה לעבוד בשכר); השתהות התובע אינה שוללת זכויות אלא תשפיע לעיתים על ההתיישנות או השערוך.
לפסק הדין המלא

בשא 1691-08 בן יוסף זאב- ההסתדרות החדשה
מכיוון שעפ"י חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות רק "נבחר" יכול להמשיך בתפקיד מעבר לגיל פרישה, ומכיוון שהתובע הוא עובד- עליו לפרוש מתפקידו גם לפני תום הקדנציה שלו.
לפסק הדין המלא

‎‎ דמ 1885/05 קרן יניב- חברת השמירה בע"מ
עובד שמועסק כשומר צריך להיות מודע לאפשרות ניודו מאתר לאתר; משהוצעה לתובע עבודה באתר חלופי, בהתחשב בלימודיו ובשכר דומה- אין בעצם העובדה שלא התאפשר לו ללמוד במהלך העבודה משום הרעה מוחשית.
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 2986/05 דייג יצחק – מועצה אזורית באר טוביה
מועמד שהתקשר במכרז בו הציע שרותי קבלנות – לא ישמע בדיעבד בטענה לקיומם של יחסי עבודה, שכן יש בכך חזרה מהצעה ועוד ממי שזכה במכרז.
לפסק הדין המלא

עע 1496/02 נשואה זנקס בע"מ- גל ארז
לא ניתן לחפוף ימי הודעה מוקדמת וימי חופשה שנתית, אלא בהסכמת העובד (בלי להתייחס לאבחנה בין זכויות חוזיות העולות על הקבוע בחוק). פליטמן ורבינוביץ בדעת מיעוט: ניתן לחפוף ימי הודעה מוקדמת וחופשה העולים על 14 יום, כשהוצאה לחופשה נעשתה כדין.
הימנעות מחקירה על תצהיר אינה מחייבת קבלתו האוטומטית, כשיש דרכים אחרות להפריכו.
לפסק הדין המלא