עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

בשא 1862/08 גולן זוהר- או.אר.אס משאבי אנוש בע"מ
אין מניעה לפטר עובד קבלן לפני תום 9 חודשים על מנת להמנע מכך שיהפוך להיות עובד המשתמש, ובכדי לאפשר למשתמש גמישות ניהולית; צו המחייב משתמש לקלוט עובד הוא צו עשה שיש בו משום שינוי מצב קיים ולכן דרושות ראיות חותכות לגבי הזכות לקבלתו.
לפסק הדין המלא

סק 138/08 הסתדרות המעו"ף- עיריית חולון
מעמדו של תקנון אקדמי כחוזה בין חבר סגל והמוסד; הזכות לשבתון ו/ או לחל"ת מותנית בהוראות התקנון; סירוב לאשר שבתון כאשר מדובר בעובד שלא יכול למלא אחר תנאי המחקר- הינו סביר ומוצדק; שינוי בסידור עבודה של עובד שובת אינו בגדר השבתה.
לפסק הדין המלא


עב (ת"א) 6189/04 שלום פדה – שירות התעסוקה
הגם שהתובע לא הוכיח את כל התנאים שבגינם יש להעביר הנטל למעביד, התנהגות המעביד ונסיבות נוספות מספיקות כדי להרים הנטל הראשוני ולהעבירו למעביד. נפסק פיצוי על סך 30,000 ₪ לעובד שהועבר לתפקיד אחר, ולא פוטר.
לפסק הדין המלא

עע 704/06 קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושרותי בריאות- לורין קדם
עובדת שקיבלה בטעות תוספת שלא היתה זכאית לה ולא תרמה בהתנהגותה לטעות- פטורה מהשבת סכומי היתר, מכוח עקרונות שבדיני עשיית עושר.
לפסק הדין המלא

עע 86/08 שחל טלרפואה בע"מ- רוני תובל
רשימת לקוחות שנוצרה בהשקעת זמן ומשאבים- הינה בגדר סוד מסחרי; בשל העובדה שהעובד עשה שימוש ברשימה זו שלא כדין נפסקו פיצויים ללא הוכחת נזק בסך 40,000 ש"ח.
לפסק הדין המלא

עב  1392/06 מור חוה- פלסתין פוסט בע"מ
כלל כתבי הסכמה על הפחתה בשכר שנחתמו ע"י קבוצת עובדים, נחשבים ל"הסדר קיבוצי". בהתאם, אסור לכתבי ההסכמה לעמוד בניגוד לזכות קוגנטית ובענין זה סעיף 13א לחוק פיצויי פיטורים (סעיף זה קובע כי חישוב פיצויי הפיטורים יעשה כאילו השכר לא הופחת).
לפסק הדין המלא

עע 219/07 עמוס חכמון- LDI- Licensing Dynamics International Ltd
אין לתת צו אנטון פילר מקום בו לא הוכח קיומו של סוד מסחרי; אדלר במיעוט: ראיות שהושגו בהליך פגום של תפיסת נכסים- לא יוכלו לשמש את בעל הדין שהשיגן (אימוץ דוקטרינת פירות העץ המורעל); חילוקי דעות בין השופטים באם צו אנטון פילר ינתן במקרים נדירים (אדלר) או באופן נדיב יותר (צור- רוב).
לפסק הדין המלא

עב  3867/06 ברצלוור מיכאל- חברת חוף בת ים ליזמות ולפיתוח בע"מ
שלילת 40% מפ"פ מעובדים שעברו לעבוד בעסק מתחרה בזמן שלא ניתן היה באופן זמני לעבוד בעבודתם הרגילה, ללא שיידעו בכך את המעביד.
לפסק הדין המלא

עע 621/07 שמואל גונן – רות זוארץ ואח'
את בחינת השלכותיהם של פגמים בעבודת ועדת המכרזים יש לערוך לפי תכלית המכרז ולפיכך פגמים טכניים שאינם משפיעים על בחירת המועמד הטוב ביותר בהליך שוויוני לא יביאו לפסילת המכרז (פרוטוקול חלקי, הנמקה חלקית וכו'); מאידך, יש מקום לפסול חלק מהחלטת ועדת המדינה בשל פגם מהותי – אי התחשבותה בהליך משמעתי שנוהל נגד אחד המועמדים; יישום מדיניות העדפה המתקנת מחייב שמועמדת תהיה בעלת כישורים זהים/דומים לשאר המועמדים; (כמו גם דעת המיעוט של אדלר!)
לפסק הדין המלא

עב 2260/06 ביאז'י מלי – פרטנר תקשורת בע"מ
פסיקת פיצוי בסך 40,000 ₪ בצירוף פיצוי בגובה הפסד השתכרות בגין הוצאה לחל"ת כפוי בתום חופשת לידה ובהפרת האיסור לשבץ עובדת בחזרה לתפקידה.
לפסק הדין המלא

עב 2259/06 לפק אורית – פרטנר תקשורת בע"מ
פסיקת פיצוי בגובה 80,000 ₪ בגין פגיעה בתנאי עבודה של עובדת במהלך הריונה והוצאתה לחל"ת כפוי לאחר הלידה מבלי מתן אפשרות ממשית לעובדת לשוב לעבודה; פסיקת פיצוי כספי בגובה הפרשי השכר שנגרמו כשהורעו תנאי העבודה וכן פיצוי בגין תקופת החל"ת.
לפסק הדין המלא  

עב 7347/02 בן משה אירית- קומברס בע"מ
אופציות בחברת סבתא הן בגדר "גמול אחר" עליו חלה חובת רשיון מכוח החוק; קבוצת ההתייחסות נקבעת בהתאם לסוג העבודה (ולא לכותרת העיסוק).
לפסק הדין המלא
 
עב 9894 ברלאי רם- עיריית תל אביב
עובד שהושעה בגין הליך פלילי וזוכה- זכאי לתשלום שכר בגין ההשעיה אך לא זכאי לתשלום תוספות מותנות בעבודה בפועל; שלילת זכאות זו (כאשר סביר שהיה מקבל את התוספות לו היה עובד) תבוא לידי ביטוי בשיעור הפיצוי שיקבל (כשהכוונה לשיעור ניכוי ההשתכרות מעבודה פרטית); התערבות בהחלטת המעביד לניכוי השתכרות מעבודה פרטית מהשכר שהגיע לעובד בשל חוסר סבירות ההחלטה, והשבת הסכומים שנוכו במלואם לידי העובד.
לפסק הדין המלא

עב 10920/04 איתן מיטל- ימקו- ידפז תעשיות בע"מ
נקבע כי שתיקתו והימנעותו של העובד מ"עשיית מעשה" (דוגמת הגשת תביעה או הצבת אולטימאטום) מהוות ויתור והסכמה בהתנהגות לתנאי עבודה שונים מאלו שבחוזה העבודה. כמו כן נקבע שיישום בתום לב של חוזה העבודה מחייב פרשנות לפיה תנאיו השתנו.
לפסק הדין המלא

בש"א 1606/08 טאטור יונס טייב - עו"ד - מועצה מקומית כפר ריינה
נדחתה בקשה לביטול מכרז ולפיצוי- הועדה רשאית לשקול את עברו הפלילי של מועמד אף אם לא הורשע בהליך הפלילי; טענות כנגד המכרז יש להעלות בהזדמנות הראשונה ולא לאחר המכרז, אז יושתקו טענות אלה.
לפסק הדין המלא 

עב  2016/08 יגאל להב- פאפיה ביץ בע"מ
לעובד אין זכות עכבון על רכב השייך למעביד, ובוודאי לא זכות שימוש ועל אחת כמה וכמה כאשר מופעל העכבון בין בני משפחה.
לפסק הדין המלא

עב (ארצי) 9/07 ארגון גננות חרדיות- הסתדרות המורים של אגודת ישראל
ארגון שתקנונו נגוע באפליית נשים לא יחשב כארגון עובדים גם בשל ההפליה; משהתקנון הכולל חובת בחירות לא יושם- מדובר בארגון שאינו דמוקרטי; הוכח כי הארגון לא פעל לטובת קידום ענייני העובדים ולכן יש לראות בו "ארגון נכשל"; יש מקום להכיר בארגון פורץ כארגון עובדים גם אם לא הוכיח קיום של קבע בשלב זה, לאור פעילותו עד כה.
לפסק הדין המלא

עב 2010/06 דאמיר ריז'ה – שיבולת חברה להנדסה ובנין בע"מ
המשתמש הוכר כמעסיק בפועל של עובד זר, וחויב בתשלום זכויותיו לאחר שהוכח כי לא העביר לקבלן כ"א את מלוא הסכומים בגין הזכויות הסוציאליות לעובד הזר; לא ניתן בנסיבות העניין תוקף לסעיף שיפוי בחוזה המסחרי שבין הקבלן למשתמש.
לפסק הדין המלא

עב 1809/05 זהבה סיוון כהן- מ"י- משרד העבודה והרווחה
חובת המעביד לנהוג בשיוויון עם עובדיו אינה מחייבת אותו להחיל הסכם פשרה אליו הגיע עם עובד אחד על עובד אחר (אלא אם כן בהסכם הפשרה הוסכם על עצם הזכאות לזכות).
לפסק הדין המלא

בשא 10440/06 סיגל בן שלמה- ב.ג. מוקד אבטחה בע"מ
אישור תובענה ייצוגית בעילה של אי ביצוע הפרשות לקופת תגמולים בניגוד לצו ההרחבה בענף השמירה. פירוט התנאים לאישור תובענה ייצוגית.
לפסק הדין המלא

עע 268/07 איגור רובינשטיין- מובילי סלע בע"מ
אבחנה בין פיטורים לפני המילואים ובמהלך שירות המילואים לעניין ההגנות השונות מכח החוק. סמכותו של ביה"ד האזורי בערעור המוגש על החלטת ועדת התעסוקה זהה לסמכות בימ"ש רגיל הדן בערעור על פס"ד של ערכאה נמוכה, ולא צרה כמו ביקורת שיפוטית על החלטת רשות מנהלית. רבינוביץ (מיעוט): פיטורים יום לפני המילואים כמוהם כפיטורים במילואים עצמם ולכן חל עליהם איסור אלא אם כן אשרה אותם ועדת התעסוקה. צור וארד (רוב): פיטורים יום לפני המילואים אינם אסורים. הם בטלים אם הוכח קש"ס בין הפיטורים לשירות המילואים.
לפסק הדין המלא

סק 1018/08 שירותי בריאות כללית- הסתדרות המעו"ף
הוראה לעובדים לא לשתף פעולה עם ההנהלה מהווה שביתה; הגם שההנהלה לא פעלה עפ"י ההסכמים הקיימים- ניתן צו מניעה נגד השביתה שכן לא הוכרזה כדין, המו"מ לא מוצה וניתן היה לפעול בדרכים אחרות.
לפסק הדין המלא

עב 3200/06 מיכאל דהן- חברת החשמל לישראל בע"מ
שומר הינו עובד של קבלן שירותים משהוכח כי מדובר במיקור חוץ אותנטי; אפילו היה מוכר כעובד המשתמש אין הוא זכאי לזכויות של עובד כזה משלא עבר תהליכי קליטה ומשלא הוכח שכר פוגעני.
לפסק הדין המלא

עב 6756/04 פלומין שושנה- בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ
סמכותו של הממונה על השכר להתערב בתנאי הפרישה של בכירי בלפ"ת לא נובעת רק מלשונו של החוק אלא גם מתכליתו ובהתחשב בכך שמדובר בבנק יעודי הממלא תפקיד ציבורי ונהנה מכספי ציבור. יש הצדקה לשלילת אינטרס ההסתמכות של הפרט כל אימת ששיתוף הפעולה שמוביל להסתמכות מושתת על התחייבות המנוגדת לאינטרס הציבורי; מידת ההתחשבות שיש לתת למסתמך נגזרת מתום ליבו ואם עצם עיניו מול הבטחה לא חוקית (או לא מוסרית)- לא יוכל לטעון להסתמכות; במקרה דנן, השיהוי בהפעלת סמכות הממונה (רק לאחר פרישת התובעים) לא גרם להם נזק, אלא להיפך- הועיל להם בכך שלא נדרשו להשיב הטבות חורגות; מתן משקל לתפקידים הבכירים של התובעים כמטילים עליהם חובה אקטיבית לוודא שתנאי העסקתם לא יחרגו מהחוק; מתן משקל למצבו הכלכלי של הגוף המבוקר.
לפסק הדין המלא

עע 511/06 צחי שיף- רשות השידור
במאי סרטים לא הוכר כעובד, בשל העדר סדירות וקביעות בשיעור הכנסתו, שמצביעים על העדר תלות כלכלית.
לפסק הדין המלא

עב 7823/06 אנג'לה לוינסקיה – אפי אבטחה בע"מ
התפטרות עובדת עקב מדיניות השעייה עונשית בלתי חוקית של המעביד, מזכה בפ.פ. ובנסיבות העניין ההשפלה שעברה העובדת אף לא היה צורך בהתראה בטרם ההתפטרות.
לפסק הדין המלא

עב 1990/03 אברמוב סרגיי- התעשייה צבאית לישראל בע"מ
עובד שטוען שחתימתו על כתב ויתור זויפה ולכן המסמך בטל- צריך להחזיר את הסכומים העודפים שקיבל על בסיס כתב הויתור; נפסקו הוצאות בסך 20,000 ₪ לחובת העובד התובע.
לפסק הדין המלא

עע 745/07 מועצה מקומית הר אדר- עמיחי אופיר
משניתן צו שחייב את המועצה להחזיר את המשיב לעבודתו לא היתה רשאית לנקוט בהליך שימוע חדש לפיטוריו, באופן שסותר את הצו; ככל שלטענתה נוצר שינוי נסיבות- היה על המועצה לפנות לביה"ד בבקשה מתאימה; אין צורך בהוכחת יסוד נפשי להליך בזיון ודי בהוכחת מודעות להפרה; ביה"ד רשאי להטיל קנס בפועל בלא להמתין להפרה, במיוחד לאור התנהגות המועצה והעומד בראשה בנסיבות הענין.
לפסק הדין המלא

עע 110/07 פרדי ברבי- יוסי ברבי
אין מקום למתן סעד אכיפה לחוזה עבודה בין שני אחים במערכת יחסים בה נדרש אמון אישי מיוחד, מה גם שחלוף הזמן והעברת הבעלות במקום העבודה מצדיקים דחיית סעד זה (אף שהיווה למעשה יישום של הסכם פשרה שנעשה); פסיקת פיצוי בגובה 24 משכורות בגין פיטורים שלא כדין סבירה בנסיבות המיוחדות של המקרה; אין מקום לפסוק גם פיצוי בגין עוגמת נפש, שמקומו רק במקרים חריגים.
לפסק הדין המלא

עב 1024/04 ד"ר ראובן גרבר- מ"י- משרד החינוך והתרבות
עובד שהועסק עפ"י כתבי מינוי מתחדשים אינו עובד קבוע בהתאם לנהלים החלים; היקף חובת השימוע לעובד בנסיון בפיטורים מסיבות ארגוניות הוא מצומצם יותר מאשר לעובד קבוע; פיטורים עקב אי רצון לתת קביעות הם לגיטימיים.
לפסק הדין המלא

בג"ץ 1837/07 ד"ר מיכאל בוגר – ביה"ד הארצי לעבודה
אי התערבות בג"צ בהחלטת ביה"ד הארצי לעבודה בנוגע לפיטורי עובד; אי התערבות בשאלת הסעד הראוי גם משהוכח שיש פגמים בפיטורים וגם כשלא נפסק סעד כספי.
לפסק הדין המלא

עב 1764/07 מאג'ד חבוס- המועצה המקומית בוקעתא
כאשר פורסם במכרז כי השכר שישולם למי שיזכה בו יהיה שכר בכירים, דרושה החלטה מפורשת של הגורם המוסמך לשינוי תנאי זה; משבעניין זה לא ניתן היה לכנס את המועצה – יש לקיים המינוי בהתאם לתנאי המכרז כל עוד לא הוחלט אחרת (השופט מאבחן שני פסקי דין בהם נפסק אחרת).
לפסק הדין המלא

עב 4198/05 אביאן מרים ואח'- בנק הפועלים בע"מ
פרשנות מנגנון הצמדה בהסכם פרישה מוקדמת באופן מצמצם, שאינו מעניק לפורש הטבות נלוות שלא ננקבו בהסכם במפורש ואינו מצמיד אותו לעובד פעיל באופן מלא.
לפסק הדין המלא