עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2008

עב (ים) 3300/04 אלחרר יצחק- מ"י- נציבות שירות המדינה
אף שנפל פגם בפיטורי עובד בחוזה מיוחד, הרי שלאור העובדה שהעובד ידע כי העסקתו עומדת להסתיים ובמסגרת הליך משפטי ניתנת לו הזדמנות לטעון טענותיו- לא נפגעה זכות הטיעון שלו. ניצול חל"ת ממושך ע"י העובד כעילה לאי שיבוצו מחדש, גם אם נפל פגם בפיטוריו.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 5856/04 עיריית ת"א-יפו – שלמה שאשו ואח'

דחיית תביעה של העירייה להשבת תשלומים חורגים ששולמו לעובדים משבנסיבות הענין לדרישת ההשבה היתה בלתי צודקת ובלתי מוסרית (השבת גמול ש"נ שנעבדו בפועל, זמן רב לאחר שבוצעו).
לפסק הדין המלא

עב 2642/07 זאודו גטצ'ו ואח'- מדינת ישראל
 
מחיקת תביעה על הסף בשל התיישנות; חובת גוף ציבורי לטעון להתיישנות בהליך אזרחי על מנת להקטין את נזקיו.
לפסק הדין המלא

עב (תא) 3232/07 גולדין אורלי- אבי סופר עיצוב בע"מ
בקביעת שיעור הפיצוי בגין פגמים בשימוע יש להתחשב בכך שמדובר במעביד פרטי וכן באקלים המשפטי בעת הרלוונטית;
עובדת שפוטרה בגלל בעיית תפקוד לא זכאית להגנה מיוחדת מכוח החוק, במיוחד משהוכח שבמקום העבודה הועסקו אנשים רבים עם מוגבלות.
לפסק הדין המלא 

בשא 2007/08 עמותת מרכז צדק לנסים – הנהלת בתי הדין הרבניים 
הוראת עדיפות במכרז שנותנת יתרון לגברים על פני נשים, למרות שאין לכך רלבנטיות לדרישות התפקיד – הינה הוראה מפלה ועל כן בוטלה.
לפסק הדין המלא

עב (נצ') 2745/04 יצחק בוצר – הועדה המקומית לתכנון ובניה "מעלה חרמון"
עובד בכיר שהועסק עפ"י תנאי בכירים לא זכאי לפנסיה תקציבית מכֹח הסכם קיבוצי, שכן עסקת החבילה הכוללת שבה בחר מיטיבה איתו, גם אם לא חתם על חוזה בכירים.
לפסק הדין המלא

בשא  3291/08 הסתדרות העובדים הלאומית – חרנוביץ אולג
כאשר מדובר בתביעה של עובד ארגון עובדים כנגד ארגונו, ונטען בה לאי סדרים כספיים יש טעם מיוחד לעיכוב ההליכים בבוררות ולבירור התביעה בבית הדין.
לפסק הדין המלא

עב (ת"א) 1220/00 שני כהן – אהרון זגמן בע"מ ואח'
עדות יחידה על הטרדות מיניות, שלא נתמכת בראיות נוספות – לא מספיקה לצורך הוכחת הטרדה; מעביד לא חייב לפטר עובד שהטריד מינית אם פעל בדרכים אחרות להפרדתו מהמתלוננת ולענישתו; נפסק פיצוי בסך 20,000 ₪ כנגד הנילון בשל ארוע הטרדה מינית שהוכח (מתן נשיקה בצואר), תוך התחשבות במצבו הנפשי ובנקיטת הליך פלילי נגדו.
לפסק הדין המלא


עב (נצרת) 1224/06 סלימאן עארף – מפלגת העבודה הישראלית

ביה"ד לא יתערב בשיקולי המעביד בישום תכנית התייעלות ופיטורי צמצום; הסתמכות עובד על הוראות בהסכם קיבוצי בטרם שינויו, ועל הבטחות – גוברת על הוראות הסכם קיבוצי מאוחר.
לפסק הדין המלא

עע 93/07 גיורא ארבל - נ.א.ס.ס נוירומסקולר
כאשר עובד נקרא לשיחת שימוע במסגרתה הוסברו לו סיבות פיטוריו ובסיומה נמסר לו מכתב פיטורים – אין הוא זכאי לפיצוי בגין העדר שימוע (במיוחד כשהפיטורים נעשו בעת שחובת השימוע לא היתה נפוצה במגזר הפרטי).
לפסק הדין המלא

עב (ב"ש) 3218/08, בש"א 2578/08 יובל כהן – חברת נמל אשדוד בע"מ ואח' 
פסילת מכרז בשל ניגוד עניינים בו מצוי אחד מ-3 חברי ועדת המכרזים (מנהל הליך נגד מקורבו של אחד המועמדים); השפעה שיש לחבר שנפסל על שאר חברי הועדה מחייבת החלפת כל הרכב הועדה.
לפסק הדין המלא

עב 2271/04 קרזנר בלה – אורט ישראל
חיוב מעבידה בתשלום 30,000 ₪ עקב הפרת החובות לבירור תלונת הטרדה מינית בהתאם לחוק.
לפסק הדין המלא

עע 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בע"מ- אלי אפרים
שינוי הפסיקה והחקיקה מצדיקים בחינה מחדש של ההלכה בדבר נטל הראיה בהוכחת תביעה לשעות נוספות. נקבע כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד כמתחייב מהוראות החוק, יועבר נטל ההוכחה למעסיק. בניגוד לעבר, הוטלה על המעביד חובת ראיה כאשר הופרה החובה הרשמית. אדלר מוסיף: 3 שלבים בתביעת גמול ש"נ המבוססת על טענת מתכונת עבודה קבועה: 1. על העובד הנטל להוכיח מתכונת עבודה קבועה. 2. אם העובד הוכיח- הנטל על המעסיק להוכיח את מספר שעות העבודה המדויקות ואת היעדרויותיו של העובד. 3. לא הרים המעסיק את הנטל- ביה"ד יפסוק עפ"י המתכונת שהוכיח העובד.
לפסק הדין המלא 

בשא 2013/08 תבור רזיאל- רשות השידור- לשכה משפטית
משתפקיד ציבורי לא אויש תקופה ממושכת- מן הראוי שלא לאיישו באיוש של קבע בתקופה שלפני הבחירות, בשל מראית חיצונית.
לפסק הדין המלא

עב 5136/03 בתיה מילר – הסתדרות העובדים החדשה
פיטורי עובד בעל ותק ארוך מתוך שיקול של הפחתת עלויות שכר אצל המעביד, הוא שיקול לגיטימי בפיטורי צמצום ואינו הפליה מחמת גיל.
לפסק הדין המלא

עע 1638/04 אברהם כליף- עיריית ירושלים
משהעובדות מלמדות על טענת קיזוז, ניתן לבצע קיזוז גם אם הטענה לא הועלתה מפורשות;
עובד שפרש לפנסיה במסגרת הסדר פנסיוני כולל לא זכאי לתשלום פ"פ בנוסף, אא"כ יוכיח התחייבות מפורשת של המעביד לשלם לו פ"פ בתוספת לפנסיה.
לפסק הדין המלא 

עב (ת"א) 6705/06 אירנה סרבריאקוב – תה ערבה
הפחתת סכום הפיצוי לעובדת שפוטרה במהלך העדרות לצורך טיפולי פוריות, בשל קשיים כלכליים של המעביד; אין לקזז מסכום הפיצוי סכומים שהעובדת השתכרה במקום אחר.
לפסק הדין המלא

עב  8120-05 בן חמו יואל – משטרת ישראל, אגף משאבי אנוש
מעביד שלא מודיע לעובד באופן ברור על שינוי בתנאי עבודתו ישא בנזק שנגרם לעובד עקב כך (במקרה דנן, באופן חלקי, כי ניתנה הודעה מסוימת וכי היה אשם תורם מצד העובד שהתעלם ממנה).
לפסק הדין המלא 

עב 2867/04 בשן אליקים- בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
החלטת המעביד לעכב חלק ממענק פרישה של עובד עקב התנהלות הליך פלילי נגד העובד העומד ברקע הפיטורים אך אינו מהווה את הסיבה להם, היא מידתית, סבירה ומוצדקת; נפסקו הוצאות ריאליות נגד העובד- 18,000 ₪. 
לפסק הדין המלא

 
עע 410/06 המוסד לביטוח לאומי- ראיד פאהום 
ביטול הלכת כפר רות ומעבר למבחני עזר חדשים  לזיהוי המעביד, לגבי התקופה שקדמה לתיקון חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א (ראו חילוקי הדעות בין אדלר לצור בשאלת המעבידים במשותף); הכרה בתובע כעובד למפרע, לא ממועד תחילת העבודה אלא ממועד שבו נוצרה זיקה ממשית בינו לבין המשתמש; אי הכרה בתובע כעובד קבוע- ניתן לפטרו בכפוף לשימוע.
לפסק הדין המלא