עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2007

עב' 1701/03 אריה גרינבאום - חברת גב ים לקרקעות בע"מ
בהיעדר ראיות להבטחה למתן פיצוי בגין ירידת ערך האופציות – לא ניתן להסתמך על הפרשה במאזן כראיה לקיומה של הבטחה כזו.
לפסק הדין המלא

עב' 7381/04 פלונית - ראובן (מנכ"ל החברה)
מעביד חייב לברר תלונה גם אם המתלונן כבר לא עובד אצלו (וכל עוד הנילון מועסק על ידו); הבירור חייב להיעשות בסמוך לאירוע וחייב להיות מתועד, על מנת שלא ייווצר כשל ראייתי בהוכחת ההטרדה המינית בהליך משפטי עתידי.
לפסק הדין המלא

עב' 6801/01 אמציה תבואה - מנהל מקרקעי ישראל
קבלן שהוכח כי העדיף מתכונת העסקה קבלנית ונהנה מיתרונותיה הכלכליים – לא הוכר כעובד מלכתחילה, ואף לא יושמו עליו מבחני הפסיקה לזיהוי עובד, בשל סעיף גדרון שנכלל בחוזהו ובשל התנהגותו לאורך השנים (מבלי צורך להידרש למבחני הפסיקה לזיהוי עובד).
לפסק הדין המלא

עב' 7801/05 עליזה ואוקנין - עירית תל אביב יפו
בשירות הציבורי, חלוף הזמן כשלעצמו אינו מקנה מעמד של קביעות. עובדת רשות מקומית שהועסקה מעל 10 שנים כעובדת יומית /שעתית בחוזים לזמן קצוב ולא קיבלה כתב מינוי בהתאם להסכמים הקיימים במקום העבודה – איננה עובדת קבועה. חיזוק לכך בהסכם הקיבוצי המיוחד במקום העבודה שם נקבע כי עובדים חודשיים מעל וותק של 8 שנים ייקלטו כקבועים, והתובעת לא הועסקה כעובדת חודשית.
לפסק הדין המלא

עב' 6066/05 יאנה יורקובסקי - דיזנהויז סיטונאי תיירות בע"מ
פסיקת 50,000 ₪ וכן פיצוי בסך 6 משכורות לעובדת שפוטרה מס' ימים לפני השלמת 6 חודשי עבודה, בעת שהייתה בהריון, באמצעות מכתב שנשלח אליה בזמן חופשת מחלה.
לפסק הדין המלא

עב' 10043/05 סוירי עליזה - חברת פרטנר תקשורת בע"מ
איוש תפקידים ע"י עובדים זמניים והעדפתם על פני עובדת המצויה בחל"ת שלאחר חופשת לידה, מבלי שלעובדת ניתנה התרעה ואפשרות בחירה שלא לנצל את החל"ת, מהווה אפליה פסולה. העובדת זכאית לפיצוי ללא הוכחת נזק בשיעור 3 משכורות.
לפסק הדין המלא

עב' 4774/0 אלון אפנג'ר - חברת החשמל לישראל בע"מ
פיטורי עובד שנעדר עקב חשד לביצוע עבירות פליליות חמורות, תקפים גם ללא זכות שימוע, ומצדיקים בנסיבות העניין שלילה מלאה של פיצויי פיטורים.
לפסק הדין המלא

סק 38/07 חברת החשמל לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית החדשה
במסגרת סכסוך עבודה רשאים עובדים לתלות שלטים בחצרי המעביד, כחלק מהזכות לחופש ביטוי והזכות למחאה; כל עוד תוכנם של השלטים אינו פוגעני מידי, וכל עוד לא נגרם נזק לרכוש המעביד – אין מקום להורות על הסרת השלטים.
לפסק הדין המלא


עב 924/07 עמישב שירותים בע"מ- ונדל סרגיי
תשלום מלוא סכום התביעה לתובע שביקש להכיר בתביעתו כתובענה ייצוגית, אינה עילה למחיקת בקשת התובע על הסף, שכן מטרת החוק היא לאכוף את התוצאה על קבוצה שלמה.
לפסק הדין המלא