עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2007

עב 3888/03 רות זוארץ- מדינת ישראל- נציבות שירות המדינה
פסילת החלטת וועדת מכרזים שלא שקלה שיקולי העדפה מתקנת, ולא דנה כראוי ביישום ההנחיה לייצוג הולם לנשים בשירות הציבורי.

לפסק הדין המלא

עב 7426/04 בן- חמו שלומי- כתב הוצאה לאור בע"מ
סוכן מכירות שהוצע לו לעבוד כשכיר והוא סרב לכך, וחתם על חוזה קבלני- לא הוכר כעובד, הגם שהיו סממנים ליחסי עבודה (אולם לא כאלו שמטים את הכף).
לפסק הדין המלא

עב 1868/04 גמליאל דניאל- סער שמירה ושירותים (1986) בע"מ
חוזה מסחרי בין מעביד לבין קבלן שירותים הכולל הוראות בדבר אופן הפיקוח והאכיפה על תשלומי שכר עובדי הקבלן ע"י המשתמש- אינו חוזה לטובת צד ג' ולעובד אין זכויות תביעה מכוחו.

לפסק הדין המלא

עע 259/06 רפי רותם- מ"י- משרד האוצר
החוק לא נועד לתת "חליפת מגן" לעובד מפני בחינת תפקודו. כאשר הוכח כי בין העובד לבין עמיתיו וממוניו נוצרה מערכת יחסים עכורה, יש מקום להעברתו מתפקידו ללא קשר להגשת התלונה (ובנסיבות העניין אפילו היה קשר כזה).

לפסק הדין המלא

עע 70/06 איטה עטיה- מ"י- משרד הרווחה
עובדת שנתקבלה לתפקיד לתקופת נסיון כנגד דעתה של הממונה עליה, אשר הודיעה מראש כי לא תשלים עם מנויה- ראויה לתקופת נסיון נוספת בתפקיד, משלא ניתנה לה הזדמנות אמיתית להוכיח התאמתה.

לפסק הדין המלא

עסק 15/07 אליטליה נתיבי תעופה איטלקיים- הסתדרות העובדים הכללית החדשה- הסתדרות המעו"ף
הסכם קיבוצי המגביל מסירת עבודה מסויימת למיקור חוץ אינו מונע מיקור חוץ באשר הוא; במיוחד כאשר העבודה שנמסרה החוצה לא מבוצעת במקום עבודתם של עובדי המעביד.
לפסק הדין המלא

עב 1920/04 קנפו נילי- שירותי בריאות כללית
כאשר לעובדת ניתן זמן להשלים לימודיה לבגרות לצורך המשך העסקתה- והיא לא עשתה כן;
וכאשר תפקודה היה לקוי- אין פסול בהתחשבות בכך במסגרת פיטורי צמצום; זכותו של מעביד לקבוע את כמות נותני השירותים המועסקים אצלו; נפסקו 15,000 ש"ח בגין פגמים קלים שנפלו בהליכי הפיטורים.
לפסק הדין המלא

עסק 27/06 הסתדרות המעו"ף- מרכז השלטון המקומי
הקצאת מכשירי פלאפון לעובד היא חלק מהפררוגטיבה הניהולית; מרגע שנושא המחלוקת הועמד לבוררות- נשללה הפררוגטיבה, והזכות הנלווית הפכה להטבת שכר שהממונה על השכר רשאי לבחון אותה ולהגבילה. עם זאת, אין צורך בהסכמת העובדים כדי לשנות את סדרי הקצאת המכשירים, אין להם מעמד בעניין.
לפסק הדין המלא

עב 299/06 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – טל שבב בע"מ
מעביד רשאי לנכות מעובד דמי חבר / דמי טיפול בהתאם להסכם המסגרת, אולם אינו חייב בכך אם לא הועברו אליו רשימות עובדים ו/או דרישה בכתב של העובד לניכוי. משההסתדרות לא דאגה לאינטרסים שלה – אין לחייב את המעביד בניכוי.
לפסק הדין המלא

 

עב 3302/06 מאור בוזגלו – קשר ספורט בע"מ
ביטול פסק בורר מחמת חריגה מסמכותו והיותו נוגד לדין יכול להיעשות רק כאשר הבורר חויב לפסוק ע"פ דין מסוים ולא עשה כן, ולא כשטעה ביישום הדין; ביטול הפסק מחמת היותו נוגד את תקנת הציבור ייעשה רק כשמדובר בהחלטה ה"מרעידה את אמות הסיפים" – אך לא במקרה זה.
לפסק הדין המלא

 

עב 2561/98 ישראל כהן – התעשיה האווירית לישראל בע"מ
על אף שעובד אינו צד לבוררות קיבוצית, משנדון עניינו האישי – יש לאפשר לו זכות טיעון בפני הבורר. במקרה זה נפל פגם בכך שלא ניתנה לעובד הזדמנות להשלמת טיעון – נפסק פיצויי בסך 2 משכורות.
לפסק הדין המלא

עב 1140/06 יהודה בן שושן - מדינת ישראל - משרד הרווחה - מעון מנופיים
עובד שלא מעביר בקשה לקצובת נסיעה זכאי לקבל הקצובה למרות שמעת לעת השתמש בהסעות, ולמרות שיהוי בפנייתו.
לפסק הדין המלא

 

בשא 1949/06 בעז סקוירסקי - חברת החשמל לישראל בע"מ
השעיה בתיק הליך משמעתי אינה השעיה זמנית אלא השעיה עונשית; משהעובד לא קיבל זימון לכל ישיבות הועדה ולא ניתנה לו הזדמנות לחקור עדים, או להיות מיוצג ע"י עו"ד (ולא ע"י הועד)- יש לפסול את ההליך; יש טעם לפגם בכך שבין חברי הועדה ישבו גם יריביו של העובד בוועד.
לפסק הדין המלא

אלי שילוני- ספנדקס ישראל בע"מ (בפירוק)
מתן צו פירוק זמני מפקיע את חוזי העבודה של העובדים; אין לחוזים/ ליחסים המשכיות אוטומטית לאחר מינוי המפרק, אולם יש זיקה בין העסקתם הקודמת להעסקתם החדשה.
לפסק הדין המלא