עדכוני פסיקה וחקיקה > עדכוני פסיקה וחקיקה 2007

עב 3814/02 לבייב בוריס- שמיר י. איתן  (1990) בע"מ
משהוכח שהסכם (שנרשם) חסר את יסוד ההסכמה שכן לא חתם עליו גורם מוסמך מטעם המעביד- אין ההסכם מהווה "הסכם קיבוצי"; חובתו של משרד התמ"ת אינה חובה טכנית בלבד ועליו לוודא שהחתומים מטעם הצדדים פעלו בסמכות.
לפסק הדין המלא

עע 120/07 אומ"ץ אזרחים למנהל תקין וחברתי ומשפטי- אלמונית
אין מקום להסרת צו איסור פרסום קבוע שניתן בהליך הטרדה מינית שנסתיים בפשרה, לבקשת "עותר ציבורי"; לא הוכח כי האינטרס הציבורי במקרה דנן גובר על הנזק שייגרם לנתבע כתוצאה מהפרטים, אפילו כאשר התובעת הסכימה להסרת הצו באופן חלקי.                       
לפסק הדין המלא

עב 4539/02 לאה לביא- טנדרפרייס בע"מ
משהוכח כי תנאי העסקתה של העובדת שונו חד צדדית על ידי המעביד ובעקבות כך הושג הסכם חדש בין הצדדים (שהופר אף הוא) אולם לעובדת הוצג מצב שהסכם זה יקויים- שתיקתה במהלך התקופה של הפרת ההסכם לא תתפרש כויתור או השלמה; נפסקו לעובדת הפרשים על בסיס ההסכם שהופר.
לפסק הדין המלא

עע 303/06 חרב מאלק- מדינת ישראל- משרד האוצר
התחייבות עובד לעבוד בשירות המדינה בתמורה למימון קורס שהופרה ע"י העובד- מקימה למדינה עילה להשבת עלויות מימון הקורס, לרבות מימון ימי העבודה לצורך היציאה לקורס.
לפסק הדין המלא

עב 6800/04 רונית שמאי- אוויה תקשורת ישראל בע"מ
כאשר מימוש אופציות עפ"י התוכנית מותנה בביצועים והוכח כי העובדת פוטרה בשל ביצוע לקוי- אין היא זכאית לשווי המניות.
לפסק הדין המלא

בשא 18181/07 שגית פן (בן מרגי)- רכבת ישראל בע"מ
לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית נגד ועד לשיפוי בגין נזקי שביתה, משום שאינו "עוסק" על פי דרישת חוק תובענות ייצוגיות.
לפסק הדין המלא

בג"צ 5666/06 עמותת קו לעובד- בית הדין הארצי לעבודה בירושלים
הדין החל על העסקת עובדי שטחים הוא הדין הישראלי, בהתחשב במבחן "מירב הזיקות"; גם עקרון השיוויון מחייב החלת דין אחד על תושבי שטחים וישראלים המועסקים באותו מקום עבודה. לפסק הדין המלא

עע 731/06 אמפא בע"מ- שלמה אבני
בהסכם קיבוצי נקבעות גם זכויות של גמלאים; ניתן להוסיף עליהן אך לא לגרוע מהן; פרשנות זכויות הגמלאים כמוצמדות לזכויות העובדים הפעילים, כל עוד לא נקבע אחרת.
לפסק הדין המלא 

עב 2440/05 שושנה לוי- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
כשנערכו עם העובדת שיחות ולא הוכח מה נמנע ממנה לטעון בשימוע- לא יפסק פיצוי בגין העדר שימוע.
לפסק הדין המלא