בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
בחודש ינואר 2011, בית הדין האזורי לעבודה (כב' הש' ש. טננבוים) קבע כי השעייתו של סמנכ"ל בכיר במשרד התקשורת, המיוצג על ידי משרדנו, אינה מוצדקת ואינה מידתית ועל כן היא בטלה.

ביום 9.12.10 התקיימה פגישה פנימית במשרדו של מנכ"ל משרד התקשורת בה אמר הסמנכ"ל בהלצה "אולי אין צורך בתחקיר כי המהנדס המדופלם משה כחלון נפגש כבר עם המהנדס המדופלם עמי אראל".

על סמך אמירה זו – בגינה התנצל הסמנכ"ל בכתב בפני שר התקשרות, החליט המנכ"ל על השעיה דחופה למשך 14 יום.

במסגרת החלטתו מיום 13.1.11 קיבל בית הדין את טענותיו של הסמנכ"ל וקבע, כי סעיף 48 לחוק המשמעת מקנה סמכות יוצאת דופן למנכ"ל של השעיה דחופה תוך פגיעה חמורה ומיידית בעובד, ועל כן יש להשתמש בסמכות זו באופן דווקני. עוד קבע בית הדין, כי סקירת פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה מלמדת, כי אכן הליך ההשעיה הדחופה הופעל רק במקרים בהם יוחסו לעובדים מעשים פליליים או הפרות משמעת חמורות – מה שלא כך בעניינינו.

משכך, הגיע בית הדין הנכבד למסקנה, כי המנכ"ל פעל שלא כדין ועשה שימוש לא מידתי ובלתי מוצדק בסמכותו. בית הדין ביטל את ההשעייה וחייב המדינה בהוצאות משפט בסך 4,000 ₪.

(ס"ע 33029-12-10 חיים גרון נ' משרד התקשורת)בחברת יוניליוור ישראל מזון בע"מ חל הסכם קיבוצי שתוקפו פג ביום 31.3.2007. החברה ניהלה מו"מ עם נציגות העובדים בניסיונות להגיע להסכם קיבוצי חדש. במקביל למו"מ, בחודש יולי 2010 הגישה נציגות העובדים בקשת צד בסכסוך קיבוצי לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, במסגרתו טענה כי החברה מפרה את ההסכם הקיבוצי משהפסיקה לשאת בתשלום מס ההכנסה בגין שתי הטבות שניתנו לעובדים. החברה כפרה בטענה זו והבהירה כי לא לקחה על עצמה מעולם חבות לגלם את המס עבור הטבות אלו.

החודש, לאחר מו"מ קיבוצי ממושך בו ליווה משרדנו את החברה, נחתם הסכם קיבוצי חדש בחברה במסגרתו הוסכם כי העובדים יישאו במס בגין כל ההטבות ותנאי הרווחה להם הם זכאים (מלבד הטבה אחת). עוד הוסכם, כי העובדים יקבלו פיצוי חד פעמי רק בגין המס בו נשאו במשך שנתיים עבור שתי ההטבות שנזכרו בבקשת הצד. כמו-כן במסגרת ההסכם, הוסכם על מחיקת התביעה כנגד החברה.

(ס"ק (חי) 9587-07-10)

 

ביום 31.1.2011 קיבל בג"צ את העתירה שהגישו שש אוניברסיטאות כנגד פסיקת בית-הדין הארצי לעבודה, בעניין חיסיון הפרוטוקולים של דיוני ועדות המינויים האקדמיות. האוניברסיטאות יוצגו בהליך זה על-ידי משרדנו במשותף עם משרד עורכי הדין בן ארי - פיש.

העתירה הוגשה לאחר שבית הדין הארצי לעבודה פסק, שיש לבטל את ההוראה בתקנוני האוניברסיטאות, הקובעת שדיוני ועדות המינויים הינם חסויים (ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר-אילן נ' ד"ר צמח קיסר). האוניברסיטאות טענו בעתירתן, שיש לתת משקל מיוחד לעובדה שהליך הקידום האקדמי נעשה באמצעות עמיתיו של המועמד לקידום, שהם חברי הועדות וגם נותני חוות הדעת בעניינו, ולא באמצעות מנהל או ממונה כמקובל במקומות עבודה אחרים.

בפסק דינו קיבל בג"צ את האבחנה שביקשו האוניברסיטאות לעשות, בין עניין שלגביו מתנהל הליך משפטי לבין עניין שבשלב זה לא ננקט לגביו הליך משפטי. בנוגע להליך משפטי, נפסק שיחולו הכללים הרגילים של גילוי מסמכים, אך במסגרתם תישקל גם הוראת הסודיות שבתקנון האקדמי. בנוגע לעניין שלגביו לא ננקט הליך משפטי, קיבל בית-המשפט את עמדת האוניברסיטאות, כי אין להתיר למועמד לעיין במסמכי הוועדות שדנו בעניינו. בג"צ קיבל את הצעת האוניברסיטאות, שלפיה מועמד לקידום או קביעות שמועמדותו נדחתה, יהיה זכאי לקבל סיכום דיון המתמצת את עיקרי הדיון בעניינו, וזאת כחלק מזכות השימוע שלו.