בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
ביום 10.10.11 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם (עב' 1219/09), הדוחה תביעה שהוגשה נגד חברת יוניליוור שפע ישראל בע"מ ע"י עובד שפוטר מעבודתו, לתשלום פיצוי בסך 100,000 ₪. התובע טען כי פיטוריו היו שלא כדין, משיקולים זרים, תוך הפרת חוזה העבודה, ללא מתן זכות שימוע, ובניגוד להוראות חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), התשנ"ז – 1997.

בפסק דינו קיבל בית הדין במלואן את טענות הנתבעת, אשר יוצגה ע"י משרדנו, לעניין תקינות הפיטורין, תוך שהוא קובע כי החלטת הנתבעת לסיים את עבודתו של התובע הייתה סבירה ונבעה משיקולים ענייניים בלבד, ובראשם עבירת משמעת ובטיחות חמורה שביצע התובע; בהתאם, כי הנתבעת לא הפרה את חוזה העבודה של התובע; כי פיטורי התובע לא נעשו בניגוד להוראות חוק הגנה על עובדים; וכי לא נפל פגם כלשהו בהליך השימוע שנערך לתובע, שכן ניתנה לו הזדמנות מלאה להעלות את טענותיו לעניין הכוונה לסיים את העסקתו, והן אף נשקלו בכובד ראש ע"י הנתבעת.

בהתאם, דחה בית הדין את מרביתם המכרעת של רכיבי התביעה (למעט תשלום שכר בגין תקופה קצרה בה בשל טעות לא זומן התובע לעבודה, בסך 1,821 ₪), וחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

(עב' 1219/09 עמרי חיון נ' יוניליוור שפע ישראל בע"מ)


מרצה באוניברסיטת בן-גוריון הגיש בקשה למניעת פיטוריו כנגד סיום העסקתו באוניברסיטה, המיוצגת ע"י משרדנו. זאת לאחר שהאוניברסיטה החליטה שלא לתת למרצה קביעות בשירותיה. יצוין, כי מועד סיום העסקה נקבע לשבועיים לאחר הגשת הבקשה.

במסגרת בקשתו טען המרצה, כי הליכי סיום העסקתו היו נגועים בשיקולים זרים וכי על פי הנתונים שהצטברו והרקורד שלו ביחס למרצים אחרים - היה מקום לתת לו קביעות.

מנגד טענה האוניברסיטה, כי הליכי סיום העסקתו של המרצה נעשו בהתאם לתקנון האוניברסיטה, בהתחשב בהשגיו ועל פי שיקול הדעת האקדמי של הגורמים המוסמכים. כן טענה האוניברסיטה, כי למרצה היה ידוע על סיום העסקתו במשך כשנה וחצי (בכללם דחיית סיום העסקה בחצי שנה על פי בקשת המרצה וכנגד חתימה על מסמך בו ציין כי אין לו טענות כנגד סיום העסקתו) לפני הגשת הבקשה ועל כן יש לסלקה על הסף מחמת שיהוי.  
ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע המליץ על מחיקת הבקשה לסעדים זמניים מחמת השיהוי בהגשתה ובכך ניתן היתר סופי לסיום העסקתו של המרצה באוניברסיטה. כמו כן, הוחלט כי יתר טענותיו של המרצה יבחנו במסגרת התביעה העיקרית שהגיש.