בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
הממונה על השכר במשרד האוצר קבע כי אין להורות על עובדת עירייה לשעבר שפרשה במסגרת הסכם פרישה מיוחד להשיב סכומי כסף שקיבלה למשרד האוצר

בחודש אוגוסט 2011, פנה הממונה על השכר במשרד האוצר אל עובדת לשעבר בעיריית אור יהודה, בחשד לחריגות לכאורה בשכרה ובגמלתה בגין תקופת עבודתה בעיריית אור יהודה. על פי הנטען, הדרגה על בסיסה שולם שכרה של העובדת חרגה ממתח הדרגות, ולפיכך תשלום שכרה של העובדת במשך כ-10 שנים וכן תשלום גמלתה חרגו גם הם ממתח הדרגות. בנוסף נטען, כי העובדת לא הייתה זכאית לקבל תשלומים שונים שקיבלה במסגרת הסכם פרישה מהעירייה.

העובדת, אשר יוצגה על ידי משרדנו, טענה בפני הממונה כי השכר וכל התשלומים ששולמו לה במסגרת העסקתה בעיריית אור יהודה שולמו לה כדין ולא מדובר בחריגות שכר.

עוד טענה העובדת, כי התשלומים ו/או זכויות הפרישה שקיבלה אינם חריגים, ובקבלה את התשלומים במסגרת הסכם הפרישה היתה תמת לב, תוך שהסתמכה על מצג של העירייה לפיו העירייה פעלה לקבלת האישורים הנדרשים לביצוע הסכם הפרישה ממשרד האוצר וממשרד הפנים. על כן, אף אם ייקבע כי מדובר בחריגות שכר הרי שאין להורות על העובדת על השבת הסכומים שקיבלה.

 

על בסיס טענות משרדנו, החליט הממונה שלא להתערב בתנאי שכרה וגימלתה של העובדת וסגר את התיק נגדה במשרד האוצר. כמו כן, החליט הממונה כי הוא אינו מתערב בתביעה הכספית שהגישה העובדת נגד העירייה בבית הדין לעבודה.

בית הדין לעבודה הורה על גילוי מסמכים ודחה את טענת המדינה לחיסיון ופגיעה בפרטיות צדדים שלישיים

במסגרת הליך בבית הדין לעבודה בבקשה לצו מניעה זמני נגד הליך שימוע טרם פיטורים של עובד מדינה, אשר יוצג על ידי משרדנו, ביקש משרדנו צו לגילוי כל המסמכים עליהם בכוונת המדינה להסתמך בשימוע, כגון: פרוטוקול דיון ובו עדויות לתלונות של עובדים נגד התובע וכן הקלטות ותמלילים הרלוונטיים להליך השימוע.

המדינה סירבה למסור את המסמכים וטענה כי המסמכים המבוקשים הינם חסויים וכי חשיפתם תפגע בפרטיותם של העובדים. התובע טען, באמצעות משרדנו, כי המסמכים הינם רלוונטיים ביותר ודרושים על מנת לאפשר לתובע להתגונן כראוי בהליך השימוע בפניו הוא צפוי לעמוד, וכי אל מול "צנעת הפרט" עומדת זכותו של התובע להליך שימוע הוגן ולקבלת מירב הכלים שמאפשר הדין כדי שיוכל להתמודד עם הטענות המיוחסות לו, ואשר על בסיסם שוקלת המדינה את סיום העסקתו לאחר עשרות שנות שירות בשירות המדינה.

בית הדין לעבודה קיבל את טענת משרדנו, והורה למדינה לגלות את כל המסמכים שנתבקשו.


בימים אלה הגיע לידי סיום הליך שניהלה גב' אורלי בניזרי-סולומון, רואת חשבון בכירה שעבדה בחברת ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות', נגד הפירמה. במסגרת כתב התביעה אשר הוגש באמצעות משרדנו, טענה רו"ח בניזרי-סולומון להכרה ביחסי עובד-מעביד בהתייחס למכלול השכר אשר שולם לה על ידי הפירמה, ותבעה תשלום שכר עבודה וזכויות שונות אשר נמנעו ממנה במהלך תקופת העסקתה בחברה ולאחר סיומה. החברה הגישה כתב תביעה שכנגד מטעמה, לאחריו הופנו הצדדים על ידי בית הדין לעבודה להליך גישור. בסופו של הליך הגישור נחתם בין הצדדים הסכם גישור, אשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו שילמה החברה לרו"ח בניזרי-סולומון סך כולל של 300,000 ₪. בהתאם להסכם, התביעה העיקרית והתביעה שכנגד אשר הוגשה על ידי החברה נדחו ללא צו להוצאות.      

(עב' 11580/09 אורלי בניזרי-סלומון נ' Deloitte בריטמן אלמגור זוהר ושות')