בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
ביום 19.12.11 ניתנה החלטתה של מנהלת תחום חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, גב' שרית יהודאי ("הממונה"), להתיר פיטוריה של עובדת בהריון שעבדה בחברת תקשורת גדולה, באופן רטרואקטיבי  ליום הפיטורים, 28.8.11.

בהחלטתה קיבלה הממונה במלואן את טענות החברה, אשר יוצגה ע"י משרדנו, לפיהן הריונה של העובדת לא היווה גורם בהחלטת הפיטורים, וכי הפיטורים נעשו בשל נסיבות חמורות ביותר של עבירות משמעת והפרות אמון מצד העובדת. בהתאם לסעיף 9ב(1) לחוק עבודת נשים, כאשר הוכח בפני הממונה כי החברה כלל לא ידעה על דבר ההיריון במועד הפיטורים, ומשפיטורי העובדת נבעו מהנסיבות החמורות כאמור, נתנה הממונה היתר רטרואקטיבי לפיטורים מיום כניסתם המקורי לתוקף – 28.8.11.  


·       משרדנו ייצג את ד"ר נסרה נזאם, רופא מתמחה בכירורגיה כללית אשר הועסק בבית חולים פוריה החל משנת 2001. לאחר עשר שנות התמחות ולאחר שעבר את כל הבחינות הנדרשות, הודיע בית החולים לד"ר נזאם על סיום עבודתו. רק לאחר שיחת השימוע שנערכה לו, נודע לד"ר נזאם, כי הוא טרם השלים את כל מכסת הניתוחים להם הוא נדרש לצורך סיום התמחותו, ועל כן הוא אינו זכאי לקבל את תואר המומחה בכירורגיה כללית. לאור מידע זה פנה ד"ר נזאם אל בית החולים בבקשה להמשך העסקתו עד להשלמת הניתוחים החסרים לו לצורך סיום התמחותו, אולם בית החולים, בצעד חסר תום לב, בחר להתנות את המשך העסקתו בחתימה על כתב ויתור בו הוא מוותר על זכאותו לקצבת פרישה מכוח חוק שרות המדינה (גמלאות). משסירב ד"ר נזאם לחתום על כתב ויתור, הודיע לו בית החולים על סיום עבודתו לאלתר.
לאור הודעה זו, פנה ביום 09.11.11 ד"ר נזאם, אשר יוצג בהליך זה על ידי משרדנו, לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בבקשה למתן צווים זמניים אשר יאסרו על בית החולים לסיים את העסקתו כרופא מתמחה ואשר יורו לבית החולים לאפשר לו להשלים את הניתוחים החסרים לו לסיום התמחותו. בבקשתו טען ד"ר נזאם, כי בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על הרופאים במדינה, מחויב בית החולים להעסיקו עד לסיום התמחותו (קרי, עד השלמת תוכנית ההתמחות במלואה), וכי ההחלטה שלא לאפשר לו לסיים את התמחותו, היתה החלטה שרירותית ובלתי עניינית, אשר תוביל להורדה לטמיון של עשר שנות התמחות. במהלך הדיון בביה"ד הגיעו הצדדים להסדר פשרה, לפיו בית החולים ישיב את ד"ר נזאם לעבודתו ויעסיק אותו לתקופה הנדרשת להשלמת מכסת הניתוחים שנותרו לו לקבלת תואר מומחה. זאת, מבלי שיצטרך לוותר על טענותיו בדבר זכאותו לקצבת פרישה.

(ס"ע 18046-11-11  ד"ר נסרה נזאם נ' מדינת ישראל - מרכז רפואי פוריה)