בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2010
ביום 4.8.2010 דחה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב את תביעתו של שמעיה פולק נגד חברת נס א.ט. בע"מ, אשר יוצגה על ידי משרדנו. התובע טען כי פוטר על ידי חברת נס, ועקב כך לטענתו היה זכאי לפיצויי פיטורים.

החברה טענה שהעובד קיבל ממנה הצעה להמשיך בעבודתו באותם תנאים תחת מעסיק אחר השייך לקבוצה, אבל ניתנה לו אפשרות לסרב להצעה ולהמשיך בעבודה סדירה אצלה. בית-הדין קיבל טענה זו, ודחה את טענת התובע שההצעה להמשך עבודה בחברת נס היתה כרוכה בהרעת תנאים ובאי-ודאות רבה.  נפסק שהתובע לא פוטר ולא אולץ לעבור לחברה אחרת, וכי לא הורעו תנאי עבודתו.

בית הדין השית על התובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.

 

בחודש אוגוסט 2010 ניתן פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת בתביעתו של ד"ר ודים צ'רקסקי נגד שירותי בריאות כללית. במהלך ניהול תיק זה הודיעה ההסתדרות הרפואית בישראל (להלן: "הר"י"), המיוצגת על ידי משרדנו, על התייצבותה בהליך.

התייצבות הר"י נועדה לצורך הצגת עמדתה העקרונית, לפיה רופאים המועסקים במעמד של "תורני חוץ" בבתי חולים, זכאים לכל הזכויות מכוח ההסכמים הקיבוציים של הרופאים (במאמר מוסגר יצוין, כי דיון עקרוני בסוגיה זו מתנהל גם במסגרת תביעה שהגישה הר"י באמצעות משרדנו, המתנהלת בימים אלה בבית הדין האזורי לעבודה בת"א בס"ק 218/06).

במסגרת פסק הדין קיבל כב' השופט חיים ארמון חלק ניכר מטענותיה של הר"י וקבע, כי ההסכמים הקיבוציים החלים על כלל הרופאים של שירותי בריאות כללית, חלים גם על "תורני חוץ". בהתאם לטענת הר"י קבע בית הדין, כי הסכמי הרופאים לא החריגו מתחולתם את "תורני החוץ", וכי גם העובדה שהתובע קיבל את שכרו בהתאם לדירוג הרופאים מלמדת, כי הסכמי הרופאים אכן חלים על העסקתו. בהתאם לכך פסק בית הדין לתובע זכויות ותוספות שונות אשר מוקנות לו מכח הסכמי הרופאים ואשר לא שולמו לו שלא כדין, לרבות "תוספת פריפריה", "תוספת הסכם 2000", "תוספת טלפון", פיצוי בעד אי הפרשה לקרן השתלמות והפרשי פיצויי פיטורים.    

(תע"א 2943/03 ד"ר ודים צ'רקסקי נ' שירותי בריאות כללית)

 

 ביום 22.8.10 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, אשר הכיר בשלושה עובדי מחשוב של המוסד לביטוח לאומי, אשר הוצבו לעבודה במוסד באמצעות חברת כח אדם - כעובדי המוסד. המוסד הגיש, באמצעות משרדנו, ערעור על ההחלטה לבית הדין הארצי וכן בקשה לעיכוב ביצוע.

ביום 2.1.11 התקבלה הבקשה לעיכוב ביצוע.

בית הדין האזורי קבע כי על אף הכלל שלפיו אין לעכב ביצועו של פסק דין, אלא במקרים חריגים - הרי שנסיבות המקרה דנן הן אכן חריגות ומצדיקות עיכוב ביצוע. בית הדין השתכנע כי מעמדם של עובדי המחשוב כעובדי קבלן מעלה סוגיה עקרונית שראוי שתבחן לראשונה על ידי ערכאת הערעור. התקבלו גם הטענות כי פסק הדין אינו נושא עמו חיוב כספי, אלא סעד הצהרתי ולכן עיכובו לא יגרום נזק ממשי; יישום מיידי של פסק הדין עלול לפגוע בוודאות וביציבות בעבודה, כך שככל שיתקבל הערעור יאלצו התובעים לשוב למתכונת העסקתם כעובדי חברת כוח אדם ולא כעובדי המוסד.

לגופו הערעור נשמע בפני בית הדין הארצי ביום 22.3.2011 ואנו ממתינים לפסק דין.

(עב' 2388/03 המוסד לביטוח לאומי נ' אליהו משה דיין ואח')

 

בחודש אוגוסט 2010, ביה"ד האזורי לעבודה בת"א (כב' השופטת הדס יהלום), הוציא לבקשת חברת וואן מוצרי תוכנה בע"מ, אשר יוצגה על ידי משרדנו, צו הגבלת עיסוק כנגד מנהל שלה לשעבר,  והכשיר את החיפוש שביצעה וואן במחשב שנמסר לו לצורך ביצוע עבודתו.

מדובר במנהל אשר בטעות שלח למעסיקתו הודעת דוא"ל ששלח לחברה מתחרה במעסיקתו אשר כונתה "תוכנית תקיפה", וממנה היה ברור כי המנהל מתעתד להתמנות כמנהל בחברה המתחרה, ולעסוק בפעילות המתחרה במעסיקתו. בדיקה שנערכה במחשב נייד שנמסר למנהל לצורך ביצוע עבודתו ובתיבת הדוא"ל של המנהל בחברה, העלתה ממצאים בדבר קשרים של המנהל  עם החברה המתחרה בחודשי עבודתו האחרונים.   

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א קבע, כי המידע שהחזיק המנהל בדבר פרטי העסקאות עם כל לקוח מהווים סוד מסחרי של המעסיקה והעברת מידע זה אודות הלקוחות, אנשי הקשר וההצעות שניתנו להם, מהווה פגיעה חמורה במעסיקה, הפרת אמון ושימוש אסור במידע סודי. לפיכך, ניתן צו הגבלת עיסוק זמני האוסר על המנהל להתקשר עם החברה המתחרה למשך שישה חודשים וכן תשלום הוצאות משפט.

כמו כן, ביה"ד מצא שהמסמכים שהוציאה המעסיקה מהמחשב הנייד ומתיבת הדוא"ל של המנהל, היו הכרחיים לצורך הכרעה בתיק והפעולות שנעשו על ידי מעסיקתו בעניין זה, היו סבירות ומוצדקות. על כן, נדחתה בקשת המנהל לצווים שיאסרו על המעסיקה לעשות שימוש במידע שהוצא מן המחשב הנייד.

(ס"ע 233-07-10 וואן נ' צור יהב וסמארט-איקס)