בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2009
ד"ר מושקוביץ הינו רופא מומחה באנדוקרינולוגיה המועסק בבית חולים מאיר החל משנת 2000. בשנת 2006 נאלץ ד"ר מושקוביץ לחתום על מכתב כלפי הנהלת בית החולים בו הוא מוותר על קביעותו בעבודה כתנאי לאישור יציאתו להתמחות על באנדוקרינולוגיה.

לאחר מספר שנות עבודה בבית החולים, קיבל ד"ר מושקוביץ בחודש דצמבר 2009 הודעה מהנהלת בית חולים מאיר, כי עליו לחתום על הסכם העסקה זמני לפרק זמן של שנה אחת בלבד במכון האנדוקריני ולאחריו תסתיים עבודתו בשל היעדר תקנים להמשך העסקתו. עוד הובהר לו, כי היה ולא יחתום על הסכם זמני, תסתיים עבודתו בכללית כבר ביום 31.12.09.

לאור הודעה זו, פנה  ד"ר מושקוביץ, באמצעות משרדנו, לביה"ד האזורי לעבודה בת"א בבקשה למתן צווים זמניים ותביעה להצהיר כי הינו עובד קבוע במכון האנדוקריני בבית החולים. טענתו של ד"ר מושקוביץ היתה, כי עודנו רופא קבוע בכללית וכי הויתור על הקביעות כתנאי לביצוע התמחות על, הינו חסר תוקף, מאחר שמדובר בויתור על זכות מכוח הסכם קיבוצי ומאחר שד"ר מושקוביץ הוטעה בזמנו על ידי ההנהלה לחשוב שאין דרך לבצע התמחות על ללא ויתור על קביעות - טענה שאינה נכונה.

בעקבות הגשת הבקשה לבית הדין, ניהל משרדנו מו"מ עם באי כוח הכללית ולבסוף ביום 29.12.09 נחתם עם הכללית הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, לפיו ד"ר מושקוביץ ממשיך את עבודתו בבית החולים כרופא קבוע במחלקה פנימית ה', כאשר מחצית מעבודתו תתבצע במחלקה והמחצית האחרת תתבצע כאנדוקרינולוג במרפאת הכללית במחוז שרון שומרון.

(עב' 12198/09 ד"ר מושקוביץ יבגני נ' שירותי בריאות כללית)