בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2008
משרדנו הגיש בתחילת חודש אפריל בקשה לצו מניעה זמני לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בשם רופאה מתמחה שפוטרה מעבודתה בבית חולים השייך לשירותי בריאות כללית – בהיותה בהריון. הבקשה הוגשה כנגד החלטה של הנהלת בית החולים לפטר את הרופאה במהלך הריונה מבלי לקבל היתר לכך מהממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת וטרם סיום ניתוחי החובה של ההתמחות.  בעקבות הגשת הבקשה, הודיעה שירותי בריאות כללית כי פיטוריה של הרופאה יבוטלו והיא תמשיך בעבודתה. ביחד עם הגשת הבקשה לצו מניעה הוגשה על ידי הרופאה תביעה כספית בגין פיטורים שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988 בסך של 100,000 ₪, אשר עדיין תלויה ועומדת.