בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2007
  • משרדנו פנה לממונה הראשי על יחסי עבודה, עו"ד שלמה יצחקי, מטעם אוניברסיטת בן גוריון, במכתב מפורט בו השיג על החלטת הממונה לשנות את הקריטריונים למתן אישורים על פי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, לתשלום שכר כולל פיצויי פיטורים. לצורך כך, שיתף משרדנו פעולה עם פורום עבודה בלשכת עורכי הדין.
    כתוצאה מהפניות, הודיע הממונה על הקפאת המדיניות החדשה, ועל עריכת שימועים לשם בחינה מחדש של המדיניות המוצעת.

  • משרדנו ייצג את חברת ויטה פרי גליל שיווק, בבקשה לצו זמני שהוגשה כנגדה על ידי הסתדרות הכללית. בבקשה נטען כי להסתדרות מעמד של ארגון יציג, וכי החברה מתנכלת לחברי הועד. כבר בהליך הזמני עלתה שאלת היקפה של יחידת המיקוח: מפעלית או גיאוגרפית.
    בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, מפי כב' השופט סופר, קבע כי כבר בשלב זה על המעביד לספק נתונים שיסייעו להכריע בשאלת היציגות, ובהיעדר נתונים - הפרדה גיאוגרפית מצדיקה פיצול יחידת המיקוח.